دانلود پایان نامه پایان نامه اطلاعات سنواتي سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران

 نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم: ۹٫۸مگا بایت (rar) | تعداد صفحات : ۲۰۲| قیمت : ۹۰۰۰تومان

سهامداران به عنوان مالکان واحدهای تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند و با توجه به اینکه افزایش ثروت ، نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری است . ارزشیابی واحد تجاری برای مالکان دارای اهمیت فراوان می باشد . برای ارزیابی عملکرد شرکتها معیارهای مختلفی ارائه شده که از جمله جدیدترین این معیارها درصد پوشش سود و خطای پیش بینی سود می باشند .هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده ، درصد پوشش سود خالص ، درصد سهام شناور آزاد با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها و بازدهی غیر عادی انباشته بوده است . برای بررسی این موضوع نمونه ای متشکل از ۱۱۷ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پس از حذف سیستماتیک و به صورت تصادفی گزینش و از رگرسیون چند متغیره و دو متغیره و ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده گردید .یافته های پژوهش بیانگر آنست که در سطح اطمینان ۹۵% می توان ادعا نمود که بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده بابازدهی غیرعادی انباشته حول زمان مجمع هیچ گونه رابطه ای وجود ندارد اما بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده با واکنش های متفاوت بازار سهام رابطه ای معنادار به صورت معکوس وجود دارد و در همین سطح از اطمینان می توان ادعا نمود که درصد پوشش سود خالص دارای رابطه ای مثبت و مستقیم با بازده های غیر عادی انباشته می باشد اما دارایرابطه ای معکوس با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها است ومی توان بیان داشت که درصد سهام شناور آزاد دارای رابطه ایمنفییا معکوس با بازده های غیر عادی انباشته قبل از مجمع می باشد و دارای رابطه ای مثبت و مستقیم با بازده های غیر عادی انباشته بعد از مجمع بوده اما با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها بدون رابطه است.

۱-۱ مقدمه
سود خالص از مهمترین اقلام اطلاعاتی حسابداری برای تفسیر وضعیت واحد اقتصادی به شمار می رود. سود یکی ازاساسی ترین عناصر صورتهای مالی است ،که همواره مورد توجه کلیه ذینفعان قرار گرفته است و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت ،عملکرد واحد تجاری ، سنجش توان سودآوری وپیش بینی فعالیت های آتی واحد تجاری استفاده می شود.از جمله اطلاعاتی که بر قیمت سهام و به تبع آن بر بازده سهام اثر گذار است انتشار خبر سود خالص و یا پیش بینی هایی که توسط شرکتها درباره سود خالص (PEPS) صورت می گیرد می باشد. از این رو قابل پیش بینی است که سودپيش بينی شده و به طور خاص اعلام سود سهام موجب واکنش سرمایه گذاران گردد وهمچنین انتظار نوسانات قیمت و به تبع آن واکنش سرمایه گذاران در برابر تفاوت های موجود بین سود خالص پیش بینی شده و سود خالص تحقق یافته شرکتها در دوره های متفاوت است و بازده های غیرعادی (بازده ای کمتر یا بیشتر از بازده بازار) ایجاد کند. هدف این پژوهش نیز بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری و پیش بینی های آتی از آن و ارتباط با بازده های غیر عادی آتی و خطای پیش بینی سود استاندارد شده و واکنشهای متفاوت بازار سهام شرکتها خواهد بود. از جمله اطلاعاتی که استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکتها در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهند اطلاعات مرتبط با بازده سهام شرکتها است. در این میان هرگونه اطلاعاتی که بنحوی مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارتباط داشته باشد بر بازده سهام تاثیر گذار خواهد بود. به همین منظور نیز پژوهش های مختلفی در خصوص تغییرات بازده سهام شرکتها صورت گرفته و با روشهای مختلف به بررسی رفتار بازده سهام در برابر انتشار اطلاعات مرتبط با شرکت پرداخته اند.انتظار می رود که سود حسابداری بخشی از اطلاعاتی باشد که توسط سرمایه گذاران برای ارزیابی مخاطره و بازده مورد استفاده قرار گیرد. از این رو قابل پیش بینی است که سود حسابداری و بطور خاص تفاوت بین سود خالص پیش بینی شده و سود خالص تحقق یافته طی دوره مختلف دارای محتوای اطلاعاتی باشد. همچنین انتظار نوسانات قیمت و به تبع آن محتوای اطلاعات مواردی همچون درصد پوشش سود پیش بینی شده ويا تغيير در مالكيت (درصد سهام شناور آزاد) دور از انتظار نیست.وجود ارتباط بین درصد پوشش سود، خطای پیش بینی استاندارد شده ، واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها و بازده های غیر عادی انباشته می تواند سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و سایر ذی نفعان را در تصمیماتشان در مورد خرید و فروش و یا نگهداری سهام یاری کند. پژوهشگر در این پژوهش در صدد است تا بررسی کند که بین بازده های غیر عادی انباشته ، درصد پوشش سود ، درصد سهام شناور آزاد ، خطای پیش بینی سود استاندارد شده و واکنش متفاوت بازار سهام شرکتها ارتباطی معنی دار وجود دارد .

۲-۱ بیان مسئله
تاثیر اطلاعات حسابداری و پیش بینی های صورت گرفته از اینگونه اطلاعات می تواند بر بازده سهام و واکنش های متفاوت قیمت سهام شرکتها تاثیر بگذارد . تاثیر اطلاعات مربوطه بر بازده های غیر عادی سهام ، با ویژگی مربوط بودن این اطلاعات ارتباط منطقی دارد (مربوط بودن اطلاعات حسابداری ، شامل توان تفسیر وضعیت قبلی و پیش بینی وضعیت آتی واحد اقتصادی است).در بیانیه شماره یک هیات استانداردهای حسابداری مالی آمده است که سرمایه گذاران ،اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان علاقه مندند که خالص جریان ورود وجوه نقد به واحد انتفاعی را در دوره های آتی ارزیابی کنند ، اما غالبا سود را برای ارزیابی توان سودآوری ،پیش بینی سودهای آتی، و یا ارزیابی مخاطره سرمایه گذاری یا اعطای وام واعتبار به واحد انتفاعی مورد استفاده قرار می گیرد (شباهنگ،۱۳۸۷،۱۸۸)۱٫دلایل زیر را می توان به عنوان علل و انگیزه پژوهش برای برگزیدن این موضوع که درباره خطای پیش بینی سود و رابطه آن با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها و….می باشد، بیان نمود:

الف- خطای برآورد سود به خصوص زمانی که درصد پوشش سود پیش بینی شده پایین است سرمایه گذاران را دچار زیان می کند .
ب- سرمایه گذاران با اتکاء به اطلاعات پیش بینی سود هر سهم در قیمت گذاری سهام از آن استفاده می نمایند.ارتباط بین پیش بینی سود و واکنش های متفاوت بازار سهام شرکت ها و بوجود آمدن بازده های غیر عادی و وجود ارتباط بین خطای پیش بینی سود با درصد سهام شناور آزاد و درصد پوشش سود پیش بینی شده می تواند در تصمیم گیری برای خرید ،فروش و یا نگهداری سهم به سرمایه گذارن یاری رساند.
ج- تکامل دسترسی به داده ها و روشهای آماری ،امکانات رو به رشدی را برای پژوهش درباره پیش بینی سود واحد تجاری ارائه می دهد که در این زمینه می توان به پیشرفت آمار و رایانه و وجود بانک های اطلاعاتی بزرگ از قیمت های معاملاتی سهام و صورت های مالی استاندارد شده شرکتها و.. اشاره کرد.
د- تصمیم گیری سرمایه گذاران برای خرید،فروش یا نگهداری سهام بر مبنای سودهای پیش بینی شده بر اهمیت خطای پیش بینی سود می افزاید. خطای پیش بینی سود نقش مهمی در عملکرد بازار ثانویه دارد.
ه – شرکتها برای جلب سرمایه گذاران بالقوه و اطمینان خاطر سرمایه گذارن بالفعل تلاش می کنند سود هر سهم را با دقت پیش بینی کنند ، زیرا هر چه خطای پیش بینی سود کمتر باشد نوسانات قیمت سهم کمتر خواهد بود ،در غیر این صورت با نوسانات عمده قیمت سهام مواجه خواهند شد.
یکی از معیارهای حسابداری مورد توجه پژوهشگران در دهه های اخیر که ارتباط آن با بازده ،سود و قیمت و واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها و سهام شناور آزاد مورد مطالعه قرار گرفته است، بی شک، خطای پیش بینی سود است.اطلاعات پیش بینی شده در گزارش های شرکتهای بورسی نسبت به سایر اطلاعات دارای اهمیت بسیار بالاتری می باشد زیرا مربوط به شرایط پیش بینی شده آینده بوده و نیز می تواند برآوردی از بازده های آتی و چشم اندازی از تفکر مدیریتی وفعالیت آتی شرکت باشد. میزان دقت و صحت اطلاعات افشا شده شرکتها تاثیر فراوانی در رفتار سرمایه گذاران دارد، تئوریهایی وجود دارند که بیان کننده این نکته هستند که ساختار سرمایه شرکت بر دقت پیش بینی سود تاثیر می گذارد .اين مورد عمدتاً از طريق بررسی وجود بازده غیرعادی حول خبر اعلامیه سود خالص واقعی و پیش بینی شده سهام مورد آزمون قرار می گیرد. در صورت وجود چنین بار اطلاعاتی ناشی از خبر اعلام سود خالص واقعی و پیش بینی شده ، بررسی اثرات و جهت گیری تغییرات بازده های غیرعادی حاصل از این اطلاعیه مورد آزمون قرار خواهد گرفت.باتوجه به مباحث مطرح شده ، ضرورت پژوهش هایی که بتواند ارتباط ساز و کارهای بین خطای پیش بینی سود ، درصد سهام شناور آزاد ، درصد پوشش سود خالص ، بازده های غیر عادی و واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها را در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار دهد به خوبی احساس می شود . در نتیجه پژوهشگر با توجه به پیشنهادهای پژوهشگران گذشته مبنی بر مطالعات بیشتر در این زمینه و همچنین بررسی مقاله های ارائه شده برون کشوری و مطالعات کتابخانه ای ، این موضوع را برای پژوهش خویش برگزیده است .
در این پژوهش ؛ پژوهشگر تلاش دارد که به پرسشهای زیر پاسخ دهد :
۱- آیا بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده ، درصد پوشش سود خالص و درصد سهام شناور آزاد با بازده های غیر عادی انباشته قبل از مجمع رابطه معنی داری وجود دارد ؟
۲- آیا بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده ، درصد پوشش سود خالص و درصد سهام شناور آزاد با بازده های غیر عادی انباشته بعد از مجمع رابطه معنی داری وجود دارد ؟
۳- آیا بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد ؟
۴- آیا بین درصد پوشش سود خالص با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد ؟
۵- آیا بین درصد سهام شناور آزاد با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد ؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه اطلاعات سنواتي سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران

چكيده: ۱
مقدمه: ۲

فصل اول: كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۵
۳-۱ بیان مسئله ۵
۴-۱ فرضیه های پژوهش ۷
۵-۱ اهداف پژوهش ۸
۶-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش ۸
۷-۱ حدود مطالعاتی ۹
۸-۱ روش پژوهش ۹
۹-۱ متغیر های پژوهش ۱۰
۱۰-۱ گرد آوری اطلاعات ۱۰
۱۱-۱ واژگان کلیدی و اصطلاحات ۱۰

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه ۱۴
۲-۲ گفتار نخست : مفاهیم سود ۱۴
۱-۲-۲سود سهام ۱۴
۲-۲-۲ مفهوم سود و تعاریف ۱۵
۳-۲-۲ حساب سود واقعی یا صوری ۱۷
۴-۲-۲ ویژگی های سود حسابداری ۱۸
۵-۲-۲ نقاط ضعف سود حسابداری ۱۸
۶-۲-۲ نقاط قوت سود حسابداری ۱۹
۷-۲-۲هزینه سرمایه سهام عادی و كیفیت سود : ۲۰
۱-۷-۲-۲ پایداری سود ۲۰
۲-۷-۲-۲ قابلیت پیش بینی ۲۰
۳-۷-۲-۲ مربوط بودن سود به ارزش سهام : ۲۱
۴-۷-۲-۲ به موقع بودن سود : ۲۱
۵-۷-۲-۲ محافظه كارانه بودن سود : ۲۲
۸-۲-۲ سود مستمر و غیر مستمر/عملیاتی و غیر عملیاتی ۲۳
۳-۲ گفتار دوم :خطای پیش بینی سود و انواع روشهای پیش بینی سود ۲۳
۱-۳-۲ پیش بینی سودهای حسابداری آینده ۲۳
۲-۳-۲ پیش بینی یک رویداد اقتصادی ۲۴
۳-۳-۲ تخمین سود ۲۴
۴-۳-۲ خطای پیش بینی سود ۲۵
۵-۳-۲ مدلهای مختلف پیش بینی ۲۶
۶-۳-۲ اهداف پیش بینی ۲۶
۱-۶-۳-۲ موارد ضروری قابل تامل در پیش بینی مالی ۲۶
۷-۳-۲ عوامل موثر در انتخاب مدل مناسب پیش بینی ۲۶
۸-۳-۲ انواع شیوه های پیش بینی ۲۸
۱-۸-۳-۲ پیش بینی های قضاوتی ۲۸
۲-۸-۳-۲ روش های پیش بینی چند متغیره (پیش بینی علت و معلولی ) ۳۱
۳-۸-۳-۲ پیش بینی به وسیله تجزیه و تحلیل سری های زمانی ۳۲
۴-۲ گفتار سوم : سیاست ها ی سود ۳۳
۱-۴-۲سیاست تقسیم سود ۳۳
۲-۴-۲ اهداف سیاست تقسیم سود ۳۴
۳-۴-۲مشکل تعیین ترجیحات سرمایه گذاران در مورد سیاست تقسیم سود ۳۴
۱-۳-۴-۲ نظریه عدم ارتباط تقسیم سود ۳۵
۴-۴-۲ تئوری انتظارات ۳۶
۵-۴-۲ تئوری های تقسیم سود ۳۷
۶-۴-۲ تئوری درآمد باقی مانده ۳۷
۵-۲ گفتار چهارم :تعریف شاخص و انواع آن ۳۸
۱-۵-۲ شاخص و تعریف آن ۳۸
۲-۵-۲ تاریخچه شاخص قیمت سهام ۳۹
۳-۵-۲ شاخص‌های بورس تهران ۳۹
۱-۳-۵-۲ شاخص کل قیمت ۳۹
۲-۳-۵-۲ شاخص صنایع ۴۰
۳-۳-۵-۲ شاخص پنجاه شرکت فعال‌تر ۴۰
۴-۳-۵-۲ شاخص قیمت و بازد نقدی ۴۱
۵-۳-۵-۲ شاخص بازده نقدی ۴۳
۶-۳-۵-۲ شاخص سهام شناور آزاد ۴۳
۱-۶-۳-۵-۲ تعدیل ضریب سهام شناور آزاد ۴۵
۲-۶-۳-۵-۲ تعدیل ضریب سهام شناور آزاد ۴۵
۶-۲ گفتار پنجم : بازده و انواع آن ۴۷
۱-۶-۲بازده ۴۷
۱-۱-۶-۲ انواع بازده ۴۸
۲-۱-۶-۲بازده کمی ۴۸
۳-۱-۶-۲بازده کیفی ۵۱
۲-۶-۲نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بازده واقعی ۵۲
۱-۲-۶-۲ نرخ بازده مورد انتظار ۵۳
۲-۲-۶-۲ نرخ بازده واقعی سهام (روش اول) ۵۴
۳-۲-۶-۲ نرخ بازده واقعی سهام (روش دوم) ۵۶
۳-۶-۲ بازده و ریسک مجموعه اوراق بهادار (پرتفوی) ۵۶
۴-۶-۲ارزش اطلاعات حسابداری از دیدگاه سرمایه گذاران ۵۷
۷-۶-۲الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بازده مورد انتظار ۵۷
۱-۷-۶-۲استفاده از الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بازده های غیرعادی ۵۸
۷-۲ گفتارششم : تئوری گام تصادفی وتئوری كارآیی بازار ۵۹
۱-۷-۲ تئوری گام تصادفی ۵۹
۲-۷-۲ تئوری بازار کارآ ۶۰
۱-۲-۷-۲ نظریه بازار کارآی سرمایه ۶۰
۲-۲-۷-۲گونه های سه گانه کارآیی اطلاعاتی بازار سرمایه ۶۲
۳-۲-۷-۲ انواع الگوهای کارایی بازار ۶۴
۸-۲ گفتار هفتم : درصد پوشش سود ۶۵
۱-۸-۲درصد پوشش سود ۶۵
۲-۸-۲ صورتهای مالی استاندارد شده ۶۶
۳-۸-۲ صورتهای مالی با مقیاس مشترک ۶۷
۱-۳-۸-۲ ترازنامه هم مقیاس (با مقیاس مشترک) ۶۷
۲-۳-۸-۲ صورت سود و زیان هم مقیاس ۶۷
۹-۲ گفتار هشتم :پیشینه پژوهش ۶۸
۱-۹-۲ پژوهشهای انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر ۶۸
۱-۱-۹-۲ پژوهشهای انجام شدهبرون از کشور ۶۸
۲-۱-۹-۲ پژوهشهای انجام شده دردرون کشور ۷۲

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۸۲
۲-۳ جامعه آماری ۸۲
۳-۳ مدل تحلیلی تحقیق ۸۳
۴-۳ تعیین حجم نمونه ۸۳
۵-۳ فرضیه های پژوهش ۸۳
۶-۳ روش پژوهش ۸۴
۷-۳ گرد آوری اطلاعات ۸۴
۸-۳ متغیر های پژوهش و شیوه محاسبه آنها ۸۴
۹-۳ تابع آماره ۸۷
۱-۹-۳ تابع آماره مورد استفاده برای فرضیه های یک و دو ۸۷
۲-۹-۳ تابع آماره مورد استفاده برای فرضیه های سه ،چهار و پنج ۸۷
۳-۹-۳ آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) 87
۴-۹-۳ آزمون دوربین – واتسون (DW) 88
۵-۹-۳ تحلیل رگرسیون چند گانه و منطق آزمون فرضیه ۸۹
۶-۹-۳ دیاگرام پراکنش و معادله خط ۹۰
۷-۹-۳ تحلیل رگرسیون ۹۱
۸-۹-۳ ضریب همبستگی پیرسون ۹۱

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۹۳
۲-۴ شاخص توصیفی متغیرها ۹۳
۱-۲-۴ بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: ۹۴
۳-۴ آزمون فرضیه ها ۹۶
۱-۳-۴ آزمون فرضیه اول ۹۶
۴-۴ آزمون فرضیه یک پژوهش ۹۶
۱-۴-۴ فرض صفر و فرض مقابل آن به صورت زیر تعریف می شوند: ۹۶
۵-۴ آزمون فرضیه دوم : ۱۰۱
۱-۵-۴ آزمون فرضیه دو پژوهش ۱۰۱
۱-۱-۵-۴ فرض صفر و فرض مقابل آن به صورت زیر تعریف می شوند: ۱۰۲
۶-۴ آزمون فرضیه سوم ۱۰۶
۷-۴ آزمون فرضیه چهارم ۱۱۲
۸-۴ آزمون فرضیه پنجم ۱۱۷

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۱-۵ مقدمه ۱۲۵
۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ۱۲۵
۱-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه اول ۱۲۵
۲-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه دوم ۱۲۶
۳-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه سوم ۱۲۶
۴-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه چهارم ۱۲۷
۵-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه پنجم ۱۲۷
۳-۵ ارزیابی کلی از نتایج آزمون فرضیه ها ۱۲۷
۴-۵ پیشنهاد ها ۱۲۸
۱-۴-۵ پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش ۱۲۸
۲-۳-۵ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ۱۲۹
۴-۵ محدودیت های پژوهش ۱۲۹
پیوست ها
پیوست شماره (۱) کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال ۱۳۸۸ ۱۳۲
پیوست شماره (۲) جامعه مورد مطالعه و تاریخ مجامع ۱۳۹
پیوست شماره (۳) درصد سهام شناور آزاد و محاسبات متغیرهای مستقل و وابسته ۱۴۴
پیوست شماره (۴) جدول روش های آماری ۱۶۹
منابع و ماخذ
منابع فارسي: ۱۸۱
منابع لاتین: ۱۸۴
چکیده لاتین۱۸۷

 

نوع فایل : (doc)

تعداد صفحات : ۲۰۲

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۸۹

قیمت : ۹۰۰۰تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *