دانلود پایان نامه بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع بر بهبود عملکرد کاری کارکنان

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۴۴۱کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۱۷| قیمت : ۱۷۰۰۰ تومان

چکیده :هدف از این تحقیق بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع بر بهبود عملکرد کاری کارکنان در بیمارستان امام خمینی شهرستان شیروان می باشد و سوال اصلی تحقیق عبارت است از : میزان رابطه اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت جامع (حمایت مدیران، برنامه ریزی استراتژی، آموزش، مشارکت عمومی کارکنان، رضایت مندی مشتریان، سنجش کیفیت خدمات، خلاقیت و نواوری ) بر بهبود عملکرد کاری کارکنان در بیمارستان امام خمینی شهرستان شیروان چقدر است. لذا اصول و مفاهیم مدیریت کیفیت جامع به عنوان متغیر مستقل و بهبود عملکرد کاری کارکنان به عنوان متغیر وابسته بررسی شده است. این پژوهش از نظر نتیجه جزء پژوهش های کاربردی و از نظر نوع داده ها جزء تحقیق کمی محسوب میشود و از لحاظ هدف جزء تحقیق توصیفی و روش آن نیز از نوع همبستگی می باشد. جامع آماری این تحقیق کلیه کارکنان بیمارستان امام خمینی شهرستان شیروان۳۶۰نفر را شامل می شود. حجم نمونه بر اساس نمونه گیری طبقه ی به نسبت حجم (طبق فرمول آماری مربوطه) ۱۱۰نفرانتخاب شده است به منظور گرداوری داده های پژوهش از پرسشنامه ای مشتمل بر دو قسمت استفاده شده است. سوالات بر اساس مقیاس لیکرت تعیین گردید. اعتبار و روایی ابزار پژوهش تعیین شد و برای تحلیل داده هااز آمار توصیفی با کمک نرم افزار spss استفاده گردید. نتایج بررسی صورت گرفته نشان داد که کلیه اصول هفت گانه مورد بررسی در مدل مدیریت کیفیت جامع بر بهبود عملکرد کاری کارکنان انسانی موثر می باشد.

۱-۱مقدمه
“پيچيدگي هاي سازمان هاي امروزي تشريح آنان را تا حدودي دشوار كرده است. افزايش تلاطم هاي محيطي، فضاي تغيير و تحول دگرگونی وعدم اطمينان را فراهم آورده است و سازمان ها را به توانائي هاي جديد و طرحي نو در افكندن مي خواند.هم اكنون براي بهره جويي از تغييرات محيط پوياي جهان مديريت با تمام قدرت پاي به عرصه حيات گذارده و براي پاسخ به چالش هاي محيطي و غير محيطي به جست و جوي شيوه هاي نو و جديد پرداخته است”. (تسلیمی ،۱۳۸۴:۱۰).يكي ازتحولات عمده و اساسي كه در مديريت شكل گرفته تحول در نگرش به سازمان است. تا قبل از چند دهه پيش تصور مي شد كه سازمان ها ابزارهاي عقلايي براي ايجاد هماهنگي و كنترل افراد در تحقق اهداف بوده كه داراي سطوح عمودي از بخش ها، قسمت ها و واحدها مي باشد كه مبتنی بر روابطي از قدرت هستند؛ اما توجهي كه امروزه مديران ما نسبت به مسائل انساني و پيشرفت در سايه رضايت كاركنان و مشتريان ابراز مي دارند همگي نشانگر يك حركت بزرگ در راستاي استقرار فرهنگ كيفيت در سازمان ها است.” (لامعی ،۱۲:۱۳۸۳).استقرار فرهنگ كيفيت خود از انتخاب آگاهانه يك فلسفه مديريتي مناسب با شرايط سازمان شروع مي شود. تنها انتخابي در ست و توأم با باور مي تواند انرژي لازم را براي جهت گيري هاي جديد سازمان آزاد كند.” (لامعی ،۱۳۸۳: ۱۵) “مديريت كيفيت جامع يا مديريت كيفيت فراگير (تي. كيو. ام) از جمله اين روش ها براي ارتقاي كيفيت محصولات و خدمات در سازمان هاي توليدي و خدماتي است. مديريت كيفيت جامع بهبودي در روش هاي سنتي انجام كار و فني اثبات شده براي تضمين كيفيت محصولات و خدمات و كاهش هزينه هاي زائد محسوب مي شود.”(جلوداری ،۱۸:۱۳۸۰).این رویکرد با داشتن ارکان فلسفی واصول ساده وقابل درک وفراهم کردن یک بسترطبیعی شاید از بهترين گزينه ها در پيش روي مديران باشد. سه ركن مهم فلسفه مديريت كيفيت جامع يعني مشتري محوري، فرايند گرايي و ارتقاي مستمر فرايندها هم در راس و هم در قاعده سازمانهاقابل درک واجراست.” ( لامعی ، ۱۳۸۳: ۵) این شیوه جدیدمدیریتی در بیمارستانهای کشورما باتوجه به گستردگي خدمات بهداشتي درماني در بخش سلامت و افزايش بي سابقه هزينه اين خدمات و به خصوص بالا رفتن انتظارات و خواسته هاي مشتريان اين سازمان ها براي دريافت خدماتي هر چه مطلوب تر و با قيمتي مناسب تر مي تواند چاره ساز بسياري از مشكلات موجود باشد.

۲-۱بيان مسأله:
“نيروي انساني مهم ترين سرمايه دانشي يك سازمان مي باشد. به لحاظ قدرت تفكروخلاقيت عامل مهمي در سازمان است چرا كه هر گونه بهره وري، تغيير، بهبود در نظام ها و فرايندهاي فني و سازماني توسط انسان ها صورت مي گيرد.بهره برداري از توان فكري و توانمندي هاي كاركنان سازمان كه به عنوان سرمايه نهفته از آن نام مي برند نيازمند به وجود آمدن ساختارهايي است كه بتواند توانمندي هاي كاركنان سازمان را در راستاي تحقق اهداف فعلي و آينده سازمان سوق دهد.بنابراين امر توسعه و بهسازي عملكرد كاركنان موضوع بسيار مهم استراتژيك براي سازمان محسوب مي شود و به مثابه ابزاري به شمار مي آيد كه از طريق آن سازمان گستره ي را تعيين مي كند كه در آن دارايي اساسي آن ها، سرمايه هاي پايه دار تلقي ميشود.”(ریاحی، ۱۳۸۱: ۱۸).اهميت اين مسئله در مراكز بهداشتي- درماني به لحاظ اهميت نوع خدمات و سر و كار داشتن با سلامت و جان انسان ها، اطلاع كيفيت و تضمين آن براي نظام بهداشت و درمان و مردم مداوم مورد توجه قرار گرفته است.”(صدقیانی،۱۹:۱۳۸۰)
مديريت كيفيت فراگير يكي از مهم ترين تحولاتي است كه وارد عرصه مديريتي مراقبت هاي بهداشتي شده است و پس از گسترش در بخش هاي مختلف صنعت و تجارت حال نوبت به بخش بهداشت و درمان است كه از مديريت فراگير به صورت اصولي بهره جويد.در همين رابطه استفاده از اين سيستم توسط برخي پژوهشگران داخلي مورد تأكيد قرار گرفته است.دكتر صدقياني معتقد است كه يكي از روش هاي پيشنهادي براي ارزيابي و ارتقاي سطح خدمات بهداشتي درماني اعمال مديريت كيفيت جامع است.نيز از ارزش و اهميت تي كيو ام به عنوان يك روش مديريتي موفق در ارائه خدمات بهداشتي درماني سخن مي گويد.با توجه به اين نكته كه تي كيو ام در اصل يك فلسفه و تفكر است و به عنوان يك فرهنگ و عقيده غالب بر سازمان ها تاثير گذارنده و آن ها را جهت مي دهد.سئوالي كه در اين مورد مطرح مي شود آن است كه اين سيستم در بيمارستان هاي كشور ما چه جايگاهي دارد و اين رويكرد مديريتي چگونه باعث رشد قابليت ها و استعداد هاي نيروي كار و در نتيجه بهبود عملكرد کاری كاركنان است.آيا اساساً مديران و ساير كاركنان بيمارستان ها نگرش منطقي و قابل قبولي در راستاي تحقق اين سيستم دارند؟ به علاوه بررسي هاي به عمل آمده توسط پژوهشگران در مراكز اسناد مدارك ملي ايران،سازمان مديريت برنامه ريزي دانشكده ها و مراكز آموزش مديريت دولتي حاكي از آن بود كه پژوهشی با اين عنوان با اهداف مشخص شده در بيمارستان هاي دولتي انجام نشده و اين مسئله خود از دلايل توجه ضرورت انجام اين پژوهش مي باشدوبا توجه به اين كه امروزه اداره امور بيمارستان يك كار مهم گروهي است و مدير بيمارستان در قرن حاضر نقش اصلي را در هدايت و رهبري اين نهاد عظيم ايفا مي كند. علاوه بر اين بيمارستان جايگاه فعاليت هاي حرفه اي براي پزشكان و پرستاران و دارندگان حرفه هاي پيراپزشكي بوده و كليه اين افراد بايد در راهبري اين نهاد مهم مشاركت داشته و هر يك به نحوي در مديريت آن سهيم باشند.”(نوری،۱۴:۱۳۸۴) همچنين از آن جا كه تاكيد اساسي مديريت كيفيت جامع در بيمارستان ها بر نيازها، انتظارات و ديدگاه هاي بيماران است و در اين تفكر برآورده ساختن اين نيازها و كسب رضايت بيماران يك اصل اساسي محسوب مي شود، به نظر مي رسد بهره گيري از اين سيستم مي تواند راه گشاي برخي مشكلات موجود مانند عدم رضايت كافي بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هزينه هاي ناشي از دوباره كاري ها و مراجعات مجدد به بيمارستان، بروز عفونت هاي بيمارستان و… در بيمارستان هاي كشورمان باشد.مطالب ذكر شده پژوهشگر را برانگيخت تا با بررسي رابطه مديريت كيفيت جامع در بهبودعملكردكاركنان در بيمارستان امام خميني شهرستان شيروان به عنوان نمونه اي از بيمارستان هاي كشور به عنوان يك پروژه تحقيقاتي بپردازد.اميد است از رهگذر اين پژوهش زمينه لازم در جهت ارزيابي دوباره در نحوه ي اداري بيمارستان ها و مديريت منابع انساني در بخش بهداشت و درمان فراهم آيد و گام هاي بعدي در اين گستره ي مهم با درايت و حمایت بيش تر برداشته شود.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع بر بهبود عملکرد کاری کارکنان

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه
بیان مساله
ضرورت واهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف جزئی
سئوالات یافرضیه های تحقیق
سوال اصلی تحقیق
سوال های فرعی تحقیق
متغییرهای تحقیق
تعاریف اصطلاحات تحقیق
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی

فصل دوم : ادبیات وپیشینه تحقیق

مقدمه
تاریخچه کیفیت
فلسفه مدیریت کیفیت جامع
فلسفه دکتر دمینگ
فلسفه ژوران
فلسفه کرازبی
تعاریف بنیادی در مدیریت کیفیت جامع
مشتری
کیفیت
کنترل کیفیت
مدیریت کیفیت جامع
اصول اساسی در مدیریت کیفیت جامع
بهبود مستمر مراحل تولید یا ارائه خدمات
تاکید بر نیاز مشتری و کسب رضایت وی
پیشگیری از بروز مشکل
آموزش مداوم کارکنان و مدیران
تعهد مدیران ارشد
مشارکت عمومی کارکنان
تعهد به نوآوری و خلاقیت
ارزیابی کیفیت (ارزیابی عملکرد و فرایندها)
الزامات اجرایی مدیریت کیفیت جامع
نیازمند انتخاب آگاهانه است
باید رهبری شود
محتاج پذیرش و قیام درونی است
نیازمند ایجاد آمادگی است
محتاج برنامه ریزی
نیازمند ایجاد زیر ساخت های حمایتی است
دشوار و وقت گیر است
مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان
بیمارستان
مفهوم کیفیت خدمات بهداشتی ودرمانی
ابعاد کیفیت در بهداشت ودرمان
اصول کیفی مراقبت های بهداشتی درمانی
تضمین کیفیت جامع در بیمارستان
شرایط اجرایی مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان ها
مفاهیم اصولی مدیریت کیفیت جامع
موانعی که بر سرراه مدیریت کیفیت جامع وجود دارد
ماهیت واهداف منابع انسانی در سازمان ها
عناصر اصلی در مدیریت منابع انسانی
عملکرد چیست؟
مروری برمطالعات انجام شده
مطالعات در جهان
مطالعات در ایران
تجربه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
چارچوب نظری (تئوریک)

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه
روش تحقیق
جامعه نمونه آماری
روش نمونه گیری و حجم نمونه
روش جمع آوری داده و ابزار آن
روایی و اعتباری ابزار
روایی ابزار
اعتبار ابزار
روش تجزیه تحلیل داده های آماری
ملاحظات اخلاقی

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها

مقدمه
تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

فصل پنجم : نتیجه گیری

مقدمه
خلاصه یافته های پژوهش
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات برای پژوهش های آتی
ضمائم
نامه همراه پرسشنامه
پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع
منابع(فارسی)
منابع (لاتین)

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات : ۱۱۷

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۱۷۰۰۰تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *