دانلود پایان نامه عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم: ۲,۸۴۴کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۸۷| قیمت : ۵۰۰۰ تومان

چكيده:این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی در اداره کل مالیاتی استان مرکزی می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مأموران مالیاتی استان مرکزی در سه سطح سازمانی کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی که جمعأ به تعداد ۲۳۲ نفر بوده می باشد. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي است. همچنین از نظر هدف در طبقه بندی تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. در اين تحقيق جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه بهره برده شده است. و برای مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار spss اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متغیرهای تشویقات و تسهیلات مالیاتی، مجازات مالیاتی، تخصص و کارایی مأموران مالیاتی، فرهنگ مالیاتی و مشارکت دادن مؤدیان و توجیه آنان از نحوه محاسبه مالیات هر یک در ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی مؤثر می باشد.

۱-۱ – مقدمه
در هر پژوهش آشنایی با کلیات تحقیق برای درک هرچه بیشتر موضوع تحقیق امری ضروری بنظر می رسد، لذا در این فصل سعی کرده ایم پس از بیان مسئله به اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته و در ادامه اهداف تحقیق، چارچوب نظری تحقیق،مدل مفهومی تحقیق،فرضیه های تحقیق و متغیرهای مستقل و وابسته را بررسی نموده و در پایان به تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق بپردازیم.

۲-۱- بیان مسئله
مالیات به عنوان یک بخش از در آمدهای دولت نقش مهمی دراقتصاد هر کشور دارد . آگاهی ازوصول میزان درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در پیش بینی بودجه دولت و برنامه ریزی های آتی جهت توزیع و مصرف آن دارد . اما باید در نظر داشت که بهترین مدیریت مالیاتی صرفأ آن نیست که بیشترین درآمد مالیاتی را وصول شود .این مسئله که چنین درآمدی چگونه وصول شده است یعنی اثر آن بر عدالت مالیاتی، عواقب سیاسی آن برای دولت ها وتاثیر آن بر سطح رفاه اقتصادی نیز به همان اندازه مهم است . یک مدیریت مالیاتی ضعیف ممکن است از بخش هایی که وصول مالیات از آنها به سادگی امکان پذیر است، مثلأ حقوق بگیران ، میزان معتنابهی مالیات وصول نماید در حالی که از وصول مالیات بر شرکتها عاجز باشد . بنابراین سطح وصولی مالیات یک معیار ساده برای اندازه گیری کارآیی مدیریت مالیاتی است.یک معیار دقیقتراندازه گیری کارآیی مدیریت مالی، درجه تمکین مؤدیان در میان بخش های مختلف جامعه مؤدیان است . طبق سند چشم انداز۲۰ساله کشور که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید ، تا پایان برنامه ۵ ساله توسعه اقتصادی کشور دولت باید بتواند هزینه های جاری خود را ازمحل درآمدهای غیرنفتی که بطور عمده درآمدهای مالیاتی می باشد، تامین نماید . این در حالی است که آمارها نشان می دهند که درآمدهای مالیاتی سهم بسیار ناچیزی ازمنابع درآمدی کشوررا تشکیل می دهد. از این رو دولت باید درصد افزایش سهم درآمدهای مالیاتی برآمده و دراین زمینه گام های موثرتری را بردارد و این امر مسیر نخواهد شد جزء با تمکین مؤدیان نسبت به مالیات تشخیصی توسط مأموران مالیاتی .تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که چه عواملی برارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر دارد؟ ودرادامه سوالات زیر مطرح می شود :
۱-آیا تشویقات وتسهیلات مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر می گذارد ؟
۲-آیا مجازات مالیاتی برارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر می گذارد ؟
۳-آیا تخصص وکارایی ماموران تشخیص مالیات درجهت اجرای عدالت مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر می گذارد؟
۴- آیا ارتقاء فرهنگ مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر می گذارد؟
۵- آیا مشارکت مؤدیان وتوجیه آنان از نحوه محاسبه مالیات بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر می گذارد؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان مرکزی

چكيده: ۱
مقدمه:۲

فصل اول: كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱ بیان مسأله ۴
۳-۱ ضرورت انجام تحقیق ۵
۴-۱ اهداف تحقیق ۶
۵-۱ چارچوب نظری تحقیق ۶
۶-۱- فرضیه های تحقیق ۷
۷-۱- قلمرو تحقیق ۸
۸-۱-تعاریف واژه ها ومفاهیم کلیدی۸

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه ۱۲
۲-۲تاریخچه مالیات ایران ۱۲
۳-۲-تعاریف ومفاهیم مالیات ۱۴
۴-۲-مقایسه زکات ومالیات ۱۶
۱-۴-۲-وجوه اشتراک ۱۶
۲-۴-۲-وجوه اختلاف ۱۷
۵-۲-ویژگیهای نظام مالیاتی کارآمد ۱۸
۶-۲-ارزیابی نظام مالیاتی ایران ۱۸
۷-۲-مشکلات فعلی نظام مالیاتی ایران ۲۰
۸-۲-سال مالیاتی ۲۰
۹-۲-اشخاص مشمول مالیات ۲۰
۱۰-۲-معرفی سازمان مالیاتی کشور ۲۱
۱۱-۲-اهداف دولت از وصول مالیات ۲۱
۱۲-۲-طبقه بندی مالیاتها در ایران ۲۳
۱-۱۲-۲-مالیاتهای مستقیم ۲۳
۲-۱۲-۲-مالیاتهای غیر مستقیم ۲۵
۳-۱۲-۲-مقایسه مالیات مستقیم وغیر مستقیم ۲۶
۱۳-۲-مراحل مالیات از شروع تا زمان قطعی شدن ۲۷
۱-۱۳-۲-شناسایی مودی ۲۷
۲-۱۳-۲-تشخیص مالیات توسط کارشناس ارشد مالیاتی ۲۸
۳-۱۳-۲-بررسی وتائید مالیات تشخیصی توسط رئیس گروه ۲۸
۴-۱۳-۲-ابلاغ برگ تشخیص به مودی مالیاتی ۲۸
۵-۱۳-۲-بررسی پرونده توسط رئیس امور مالیاتی ۲۹
۶-۱۳-۲-رسیدگی به اعتراض مودی در هیات بدوی حل اختلاف ۲۹
۷-۱۳-۲- رسیدگی به اعتراض مودی در هیات بدوی حل اختلاف تجدید نظر ۲۹
۸-۱۳-۲-رسیدگی به پرونده در شورای عالی مالیاتی ۳۰
۹-۱۳-۲-هیات ماده ۲۵۱ مکرر ۳۰
۱۰-۱۳-۲-رسیدگی پرونده در دیوان عدالت اداری ۳۰
۱۱-۱۳-۲-وصول مالیات ۳۱
۱۴-۲-تمکین مالیاتی ۳۱
۱۵-۲-علت نپرداختن مالیات ۳۲
۱۶-۲-تشویقات وتسهیلات مالیاتی ۳۳
۱۷-۲-مجازاتهای مالیاتی ۳۴
۱۸-۲-تخصص وکارایی ماموران مالیاتی ۳۶
۱۹-۲-عدالت مالیاتی ۳۶
۲۰-۲-سعی در اشاعه فرهنگ مالیاتی ۳۷
۲۱-۲-مشارکت مودیان مالیاتی ۳۷
۲۲-۲-پیشینه تحقیق۳۸

فصل سوم: روش تحقیق

۱-۳-مقدمه ۴۳
۲-۳-روش تحقیق ۴۴
۳-۳-معرفی ابزار گردآوری اطلاعات ۴۵
۴-۳-معرفی جامعه آماری ۴۶
۵-۳-بررسی معیارهای نکوئی پرسشنامه تحقیق ۴۶
۶-۳-روش تجزیه وتحلیل داده ها ۴۸
۷-۳-مدل مفهومی تحقیق۴۸

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

۱-۴-مقدمه ۵۰
۲-۴-تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق ۵۰
۱-۲-۴- وضعيت جنسیت ماموران مالیاتی ۵۱
۲-۲-۴- وضعیت تحصیلات ماموران مالیاتی۵۱
۳-۲-۴- وضعيت پايگاه شغلي مأموران مالياتي۵۳

۴-۲-۴-وضعيت سابقه خدمت مأموران مالياتي۵۴

۱-۳-۴- تحليل توصيفي پرسشهاي فرضه يك۵۵

۲-۳-۴- تحليل توصيفي پرسشهاي فرضيه دو۵۶

۳-۳-۴- تحليل توصيفي پرسشهاي فرضيه سه۵۸

۴-۳-۴- تحليل توصيفي پرسشهاي فرضيه چهار۶۱

۵-۳-۴- تحليل توصيفي پرسشهاي فرضيه پنج۶۵

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۱-۵ مقدمه ۶۷
۲-۵ تشریح نتایج آزمون فرضیه ها ۶۷
۳-۵-نتیجه گیری کلی تحقیق ۶۹
۴-۵-پیشنهادها ۷۰
۱-۴-۵-پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق ۷۰
۲-۴-۵-پیشنهادات برای محققان آتی ۷۱
پیوست ها
پیوست الف : ۷۳
پیوست ب : ۸۰
منابع و ماخذ
منابع فارسي: ۸۴
منابع لاتین: ۸۶
چکیده انگلیسی:۸۷

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات : ۸۷

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۵۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *