دانلود پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم: ۳۲۶کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۹۴| قیمت : ۵۰۰۰ تومان

چكيده:یکی از عمده ترین ریسک های که بانک ها با آن روبرو است ریسک اعتباری یا ریسک ناتوانی در بازپرداخت می باشد در سیستم بانکی ایران تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات مالی کماکان اصلی ترین وظیفه بانک هاست که نرخ سود تسهیلات اعطائی فراتر از سیاستهای اقتصادی در بخش های مختلف اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد و این امکان که ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات از طریق نوسانات نرخ سود جبران می شود تا حد زیادی از بانک های اعطا کننده تسهیلات سلب شده است. در صورتی که بتوان از طریق سنجش مدل احتمال وقوع آن پیش بینی شود احتمال از به هدر رفتن ثروت در قالب سرمایه فیزیکی و انسانی جلو گیری بعمل می آورد .بهمین دلیل پژوهشگر تصمیم به انجام پژوهشی در زمینه پیش بینی وضعیت مالی شرکتهایی عدم تادیه تسهیلات اعطای بانک ها که درآینده با ورشکستگی روبرو خواهند شد.برای انجام این پژوهش دو فرضیه ارائه شده است.فرضیه اول: مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکتها را به دو گروه موفق(تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد.فرضیه دوم: پیش بینی ورشکستگی مدل تعدیل شده آلتمن از روی اطلاعات یکسال قبل قوی تر از اطلاعات دو سال قبل است.برای آزمون فرضیات از شرکت های ورشکسته ادراه امور تصفیه ورشکستگی و شرکتها غیر ورشکسته شامل شرکتهای برتر بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و با استفاده از روش آماری تحلیل تمایزی چندگانه فرضیه اول مورد آزمون قرار گرفت و در نتیجه مدل تعدیل شده آلتمن توانایی طبقه بندی شرکت ها را به دو گروه ورشکسته و غیرورشکسته را دارد. برای آزمون فرضیه دوم ازآزمون فرض مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه مورد آزمون قرار گرفت. در نتیجه ميزان پيش بيني بر اساس اطلاعات یک سال قبل از ورشکستگی به صورت معناداري قویتر از اطلاعات دو سال قبل از ورشکستگی بوده است.

۱-۱ مقدمه
در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردید درواقع پس از ارائه مقدمه ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسأله پرداخته شد .سپس اهداف ، انگیزه ، فرضیه ها ، اهمیت موضوع و روش تحقیق تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی ، مکانی و موضوعی تحقیق پرداختیم . در بیان تعاریف و مفاهیم و واژگان اختصاصی سعی کردیم که واژه های اختصاصی را هم از تعریف نظری با استناد به کتاب و آثار چاپی و هم از لحاظ عملیاتی یعنی آنچه که در این پژوهش مدنظر ما بوده تشریح نماییم .

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی
۱- مهدی فغانی نرم ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، سال ۸۱-۱۳۸۰
آقای فغانی ارتباط بین نسبتهای مالی و پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران را در طی سالهای ۱۳۶۹الی ۱۳۷۸ بر اساس مدل آلتمن مورد مطاله قرار داده است و نتیجه آن بین نسبتهای بکار گرفته شده در این تحقیق و پیش بینی ورشکستگی رابطه معنی داری وجود دارد.

۲- غلامرضا امیری، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، سال۸۱-۱۳۸۰
بررسی شاخص های پیش بینی کنندگی در شرایط محیطی ایران که با استفاده از روش دلفی جهت دستیابی به شاخص ها و عوامل پیش بینی کننده بر مبنای متون تخصصی و بر اساس نظرات تخصصی دست اندرکاران شناسای و لیست جامعی از فرضیات به منظور ارزیابی اعتبار آنان در شرایط محیطی ایران از طریق پرسشنامه با متخصصان، مدیران شرکت های تولیدی، مدیران شرکت های سرمایه گذاری و تحلیل گران مالی تهیه نموده است. آقای سلیمانی بر اساس روش دلفی ۲۵ فرضیه شامل شاخص های مالی، صنعت و غیره را به امر پیش بینی به ترتیب اولویت بندی کرده و مورد مطالعه قرار داده است و در نهایت به این نتیجه رسید که با استفاده از شاخص های مذکور می توان ورشکستگی شرکت ها را پیش بینی کرد.

۳-۱ بیان مسئله:
یکی از موضوعات بحث برانگیز در دهه های اخیر وجود بحرانهای مالی است که شرکت های بزرگ و کوچک با آن مواجه می شوند . بحرانهای مالی و نهایتاً ورشکستگی شرکت ها می تواند زیانهای هنگفتی برای سرمایه گذاران ، تأمین کنندگان منابع مالی ، میزان کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه و مشتریان در پی داشته باشد.محققان از طریق ترکیب نسبتهای مالی که یکی از ابزارهای تجزیه و تحلیل مسائل مالی هستند توانستند مدلهای چند متغیره ای برای پیش بینی بحرانهای مالی ارائه دهند بطوریکه با توجه به مشکل بودن پیش بینی و اهمیت تصمیم گیری یکی از موفقیت آمیزترین محصولات آکادمیک و ابزارهای تصمیم گیری در عمل می باشند.تحقیقات زیادی در مورد مدل آلتمن انجام شده اما در مورد توقف فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشدکه در رابطه با شرکتهای ورشکسته انجام نشده ومدل آلتمن یک مدل ورشکستگی است. در این تحقیق سعی می شود از جامعه آماری شرکتهای ورشکسته که به حکم دادگاه واقع و امور مربوط به ورشکستگی و انحلال شرکت به مدیر تصفیه احاله می شود. و همچنین در تحقیقات مذکور این مدل درست بومی سازی نشده است که اغلب تحقیقات انجام شده ضرایب مربوط به این مدل بر اساس شرایط محیطی و مالی ایران تعدیل نکرده اند.‌بانکها‌ همواره‌ مي‌خواهند با پيش‌بيني‌ امكان‌ ورشكستگي‌ يك‌ شركت‌ از ريسك‌ سوخت‌ شدن‌ اصل‌ و فرع‌ سرمايه‌ خود جلوگيري‌ كنند. از اين‌رو، آنها درپي‌ روشهايي‌ هستند كه‌ بتوانند به‌وسيله‌ آن‌ ورشكستگي‌ مالي‌ شركتها را تخمين‌ بزنند.با توجه به مطالب گفته شده در این تحقیق ما به دنبال این موضوع هستیم که آیا بانکها با استفاده از اطلاعات حسابداری می توان ورشکستگی شرکتها را پیش بینی کرد.با این اوصاف سؤال اصلی تحقیق را می توان اینطور بیان کرد:آیا با استفاده از نسبت های مالی می توان ورشکستگی شرکت ها را در آینده پیش بینی کرد؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن

چكيده: ۴
مقدمه:۴

فصل اول: كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۴
۳-۱ بیان مسئله: ۴
۴-۱ چهار چوب نظری: ۴
۵-۱ اهداف تحقیق: ۴
۶ ـ۱ اهمیت تحقیق: ۴
۷-۱ حدود مطالعاتی: ۴
۱-۷-۱قلمرو مکانی ۴
۲-۷-۱ قلمرو زمانی ۴
۳-۷-۱ قلمرو موضوعی ۴
۸-۱ فرضیه یا سؤال تحقیق: ۴
۹-۱ تعاریف ، مفاهیم و واژگان تحقیق:۴

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه ۴
۲-۲ گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان ۴
۱-۲-۲ اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری: ۴
۲-۲-۲ نقش اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری: ۴
۳-۲-۲ فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران: ۴
۳-۲ گفتار دوم:ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه ۴
۱-۳-۲ تعاریف ناتوانی مالی ۴
۲-۳-۲ طبقه بندی های مرسوم ورشکستگی: ۴
۱-۲-۳-۲ ورشکستگی از نظر حسابداری: ۴
۳-۳-۲ ورشکستگی در حقوق ایران: ۴
۴-۳-۲ قوانین ورشکستگی در سایر کشورها ۴
۵-۳-۲ عوامل ورشکستگی ۴
۶-۳-۲ تداوم فعالیت : ۴
۷-۳-۲ فرض تداوم فعالیت: ۴
۸-۳-۲خطر برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت ۴
۴-۲گفتار سوم:پیش بینی، مدل یا الگو و ابزارهای مالی (نسبتهای مالی) پیش بینی ۴
۱-۴-۲پیش بینی ۴
۲-۴-۲ هدف پیش بینی: ۴
۱-۲-۴-۲ تکنیک های پیش بینی ۴
۳-۴-۲الگو (مدل) ۴
۴-۴-۲ مدل های پیش بینی ۴
۵-۴-۲مدل تجزیه و تحلیل ممیزی: ۴
۶-۴-۲ویژگی های یک الگوی خوب ۴
۷-۴-۲ ابزارهای مالی مورد استفاده در مدلهای پیش بینی ۴
۸-۴-۲ اهداف تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ۴
۹-۴-۲ نسبتهای مالی ۴
۵-۲گفتار چهارم: تسهیلات اعطایی(تخصیص منابع) ، انواع تسهیلات اعطایی و ریسک اعتباری ۴
۱-۵-۲ مفهوم تخصیص منابع ۴
۲-۵-۲ انواع تسهیلات: ۴
۳-۵-۲ اهمیت و نقش وصول مطالبات ۴
۴-۵-۲ طبقه بندی مطالبات بانک ۴
۵-۵-۲ فرایند وصول مطالبات ۴
۶-۵-۲ تعریف ریسک ۴
۷-۵-۲مدیریت ریسک ۴
۸-۵-۲ انواع ریسک ۴
۹-۵-۲ مفاهیم و مبانی ریسک اعتباری ۴
۶-۲گفتار پنجم: سوابق مطالعات ورشکستگی و پیشینه تحقیق ۴
۱-۶-۲ سوابق تحقیق:۴

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۴
۲-۳ روش تحقیق: ۴
۳-۳ روش جمع آوری اطلاعات ۴
۴-۳ متغیرهای تحقیق ۴
۵-۳ جامعه آماری ۴
۶ ـ۳ روش های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ۴
۷ – ۳ مراحل آزمون فرضیه ها:۴

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۴
۲-۴ داده های خام و محاسبه متغیرهای تحقیق : ۴
۳-۴ تحلیل یافته ها: ۴
۴-۴ تحلیل و آزمون فرضیه ها:۴

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۱-۵ مقدمه ۴
۲-۵ نتایج تحقیق : ۴
۵- ۳ پیشنهادات تحقیق : ۴
۱-۳-۵ گروه اول :پیشنهادات ناشی از نتایج تحقیق ۴
۲-۳-۵ گروه دوم : پیشنهادات جهت تقیقات آتی ۴
۴-۵ محدودیتهای تحقیق: ۴
پیوست ها
پیوست Aنسبتهای مالی ۴
پیوست Bمحاسبات کامپیوتری ۴
منابع و ماخذ
منابع فارسي: ۴
منابع لاتین: ۴
چکیده لاتین ۴

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۹۴

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۸۹

قیمت : ۵۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *