دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين معنویت در کار با بهره وری نیروی انسانی کارکنان

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۶۹۸کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۱۱| قیمت : ۲۷۰۰۰ تومان

چکیده:با ورود معنويت و خدا به عرصه سازمان و مديريت، به عنوان چالش قرن بيست و يكم ، مديران و رهبران سازمانها به خصوص نهادهاي آموزشي بايد الزاما با اين پديده نوپا دست و پنجه نرم كنند . همچنين در خصوص بهره وری مي توان گفت:. تلاش براى ارتقاء بهره ورى نيروى انسانى و استفاده بهينه از نيروى انسانى يكى از برنامه هاى حياتى سازمان ها محسوب مى گردد. لذا هدف از مطالعه حاضر تعيين رابطه بين معنويت محيط كاري با بهره ورى نيروى انسانى در در كاركنان کمیته امداد امام(ره)استان خراسان شمالی مي باشد. در این تحقیق که بصورت توصيفي انجام گرديد از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای انتخاب افراد در نمونه استفاده شده است از ۲۲۰ نفر افراد جامعه طبق جدول تعیین حجم نمونه مرگان ۱۴۰ نفر برای شرکت در نمونه انتخاب شدند که پرسشنامه ها در بین آنها توزیع و نتایج جمع آوری شد برای اندازه گیری پایایی پرسشنامه از الفای کرونباخ استفاده شد وبراي بدست آوردن رابطه بين دو متغيير از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. در بررسي هاي انجام شده مشاهده می شود که مقدار ضریب همبستگی بین معنویت در کار با بهره وری نیروی انسانی کارکنان برابر ۰/۳۴۶ بدست آمده که نشان دهنده  رابطه معنادار مثبت و مستقیم می باشدودر ادامه به بررسي رابطه بین متغیر بهره وری نیروی انسانی کارکنان و هر یک از متغیر های تعد و وجدان کاری و عدالت و اخلاق کاری پرداخته که در پايان باتوجه به اينکه ضريب همبستکي پيرسون متغيير ها به ترتيب۰/۱۷۴و۰/۲۳۱و۰/۱۸۵ و ۰/۲۲۱بدست آمد یعنی بین متغیر بهره وری نیروی انسانی  کارکنان به عنوان متغیر وابسته و متغیر های تعد و وجدان کاری و عدالت و اخلاق کاری به عنوان متغیر های وابسته ارتباط معنی دار وجود دارد.

۱-۱- بیان مسئله

معنویت سازمانی از جمله دریچه های نوینی است که در حوزه رفتار سازمانی گشوده شده است و هر روز علاقه مندان زیادی را به خود مجذوب می کند. از دیگر سو به نظر می رسد استعداد جامعه ایرانی برای معنویت ورزی از میانگین جهانی فزون تر است . زندگی بدون کار بی معنی می شود ، اما کار بی روح زندگی را تباه کرده و می میراند لذا مردم علاقه زیادی دارند که معنویت را نه تنها در امور شخصی بلکه در کار و سایر سطوح زندگی تجربه کنند (مقیمی،۱۳۸۶).محققان معتقدند که تشویق معنویت در محل کار[۱] مزایای فراوانی دارد،مزایایی که سازمان با بهره گیری از آنها به بهبود بهره وری و افزایش عملکرد و بهبود شاخص های مالی خود می پردازد(تامپسون[۲]،۲۰۰۰).از اواخر قرن گذشته ،در دهه نود قرن بیستم نوعی یکپارچگی مجدد بین زندگی بیرونی و درونی در حال شکل گیری بوده است. یکی از حوزه های مهمی که این یکپارچگی در آن مطرح شده است، محیط کسب و کار سازمان ها می باشد(نیل و بایبر[۳] من،۲۰۰۳،نک و میلین،۱۹۹۴[۴]).ورود مفاهیمی همچون اخلاق،درستکاری، وجدان، گذشت، اعتماد،معناجویی در کار، همبستگی با همکاران و …به پژوهش ها و اقدامات مدیریتی و کسب وکار همه حکایت از ظهور پارادایم جدیدی دارند. به عقیده بسیاری از محققان، این پارادایم جدید محیط کار ؛ پارادایم معنویت می باشد(بایبرمن و وبتی،۱۹۹۷؛بولمن [۵]و دیل،۱۹۹۵).امروزه افراد زیادی در کارشان احساس نارضایتی ،بی قراری و عدم امنیت دارند (مارکز و دیگران، ۲۰۰۵: ۸۱).بسیاری از اقدامات سازمان ها برای تغییر و بهبود در دو دهه اخیر از قبیل کوچک سازی، مهندسی مجدد،اخراج از کار و….. موجب تضعیف روحیه و نوعی سر در گمی معنوی کارکنان شده است .جهانی شدن ، حرکت به سمت سازمان های دانشی ، رشد تقاضای کارکنان برای محیط های کاری غنی و پرورش دهنده و نیز کار معنا دار این فشارها رابیشتر کرده است . در حقیقت به نظر می رسد کارکنان در مشاغل خود به دنبال چیزی بیش از تنها پاداش های اقتصادی هستند(کینجرسکی و اسکر پینگ[۶]،۲۰۰۴: ۲۶).سازمانها، در روند حرکت خود به سوی اهداف خویش، همواره با موانع گوناگونی روبرو می شوند که آنها را از رسیدن به آن اهداف باز می دارد. پذیرش این واقعیت، ضرورت بکارگیری مکانیزمهایی را آشکار می سازد که همواره ضامن و حافظ بقای اهداف سازمان باشند. یکی از این مکانیزم ها، «وجدان کاری» است که برخاسته از فرهنگ دینی و ملی ماست. وجدان کاری، بازگو کننده انگیزه ای درونی است که هر فرد با توجه به آن و با شناخت کامل نسبت به وظایف محوله درصدد انجام بهینه کار خویش برمی آید.لازم به ذکر است که مفهوم وجدان کاری، برخلاف تصور بعضی از افراد، نه تنها مترادف با بهره وری نیروی انسانی نیست، بلکه بسیار فراتر از آن است. بهره وری نیروی انسانی، بدنبال سنجیدن نسبت بین واحدهای برون داد[۷] منابع انسانی با واحدهای درون داد [۸] آن هستند و بر این باوراست که نه تنها از نیروی انسانی استفاده بهینه شود، بلکه تاکید بر بازداری از به هدر رفتن نیروی انسانی است. اما در وجدان کاری تنها هدف اصلی رسیدن به افزایش تولید و استفاده بهینه از منابع انسانی نیست. بلکه در صدد تکامل و رشد نیروی انسانی، در کنار شکل گیری بهینه تولیدات و خدمات می­باشد. در حقیقت، انسان کانونی به شمار   می­آید که کلیه فعالیتهای اقتصادی، سیاسی و… در جهت رشد و شکوفایی وی قرار می­گیرد. (سینگاپیر، ۱۳۷۴: ۳۹).سازمانها مجمو عه ای از عوامل  انسانی ،تکنو لوژی ،فنی ،سا ختاری ،فر هنگی و دیگر عناصر محیطی هستند که در راستای تحقق مجموعه هدف های از پیش تعین شده و مشترک در تعا ملند.بدون شک با توجه به اینکه این هدفها و منا فع افراد لزوماً برهم انطباق نداشته ،شیوه موا جه مدیران در ایجاد تعادل ،کاهش تعارض و استفاده بهینه از توا ناییهای بالقوه افراد و عناصر حائز اهمیت است در این راستا کارکنان هر سازمان مهمترین جزء سازمان محسوب می شوند که بی توجهی به خواست و تامین نیازها  مورد نظر آنها غیر قا بل اجتناب است.مجمو عه دستاوردهای علمی نشان می دهد از ساده ترین لوازم گرفته تا پیشرفته ترین فناوری های پیچیده محصول خلا فیت و نوآوری اندیشمندانی بوده که طی سالهای متمادی بر اساس دانش و ارتقاء فکری انسان خلق شده است بنابراین پایه اصلی ثروت هر کشور را منابع انسانی تشکیل   می­دهد که از آن بعنوان عامل اصلی یاد می­شود و منابع طبیعی و مادی به عنوان عوامل تبعی نامیده می‌شوند. با این شرایط، نقش منابع انسانی نه تنها در سطح سازمانی بلکه به صورت کلی از سطح یک واحد کوچک اقتصادی تا سطح ملی ارتقا و گسترش پیدا کرده است. (سید حسین ابطحی و بابک کاظمی،۱۳۸۲)حال با توجه به نکاتی که مختصرا در خصوص معنویت در کار و بهره وری بیان شد در آینده          می­خواهیم به این پرشس جواب دهیم که آیا بین معنویت در کار و بهره وری کارکنان رابطه­ای وجود دارد؟واین رابطه چقدر در پیش برد اهداف سازمان موثر واقع می­شود؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين معنویت در کار با بهره وری نیروی انسانی کارکنان

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- بيان مسئله ۳
۱-۲-اهميت و ضرورت انجام تحقيق ۵
۱-۳- اهداف پژوهش۵
۱-۳-۱- هدف كلي۵
۱-۳-۲- اهداف جزيي۵
۱-۴- فرضيات۶
۱-۵- متغيير هاي مورد مطالعه۶
۱-۶- تعريف اصطلاحات مهم و متغييرهاي تحقيق۶
۱-۶-۱- تعاريف مفهومي(نظري) ۶
۱-۶-۲- تعاريف عملياتي(عملي۷

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه ۹
۲-۲- تعریف معنویت۱۲
۲-۲-۱- دیدگاه مذهبی در مورد معنویت۱۳
۲-۲-۲- دیدگاه هستی گرایان۱۴
۲-۲-۳- معنویت در محیط کار۱۴
۲-۲-۴ دین(مذهب) و معنویت۱۵
۲-۲-۵- تشویق و پرورش معنویت در محیط کار۱۵
۲-۲-۶- مفهوم سازی معنویت کاری۱۸
۲-۲-۷- تقويت وجدان كاري در کارمندان۱۸
۲-۲-۸- وجدان کاری چیست۱۹
۲-۲-۹- مفاهیم مشابه۲۰
۲-۲-۱۰- عوامل مؤثر بر وجدان کاری۲۱
۲-۲-۱۱- توجه به ویژگی های فردی۲۱
۲-۲-۱۲- انگیزش و نقش اساسی آن۲۳
۲-۲-۱۳- تأمین اقتصادی نیروی کار۲۳
۲-۲-۱۴-انضباط کاری۲۳
۲-۲-۱۵- ایحاد انگیزه۲۵
۲-۲-۱۶- وجدان در نهج البلاغ۲۶
۲-۲-۱۷- کار در نهج البلاغه۲۷
۲-۲-۱۸- وجدان و کار ؛ وجدان کاری۲۹
۲-۲-۱۹- عدالت سازمانی۳۰
۲-۲-۲۰- اخلاق کار۳۲
۲-۲-۲۱- بالندگی سازمانی ۳۴
۲-۲-۲۲- ریشه های پیدایش ۳۶
۲-۲-۲۳- تعاریف بالندگی سازمانی ۳۷
۲-۲-۲۴- اجزای بنیادی یک برنامه بالندگی سازمانی ۴۰
۲-۲- ۲۵- اجزای ترکیب کنندگی بالندگی سازمانی ۴۰
۲-۲-۲۶- تعهد و انگیزش نیروی انسانی ۴۱
۲-۲-۲۷- تعهد۴۲
۲-۲-۲۸- انواع تعهد۴۲
۲-۲-۲۹- تعهدسازمانی۴۳
۲-۲- ۳۰- ضرورت توجه به تعهدسازمانی۴۷
۲-۲-۳۱- دیدگاههایی در مورد کانونهای تعهد سازمانی.۴۸
۲-۲-۳۲- تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چندبعدی.۴۹
۲-۲-۳۳- الگوهای چندبعدی.۴۹
۲-۲-۳۴- دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی.۵۲
۲-۲-۳۵- هدف های سازمانی.۵۴
۲-۳- مفاهیم و تعاریف بهره وری.۵۵
۲-۳-۱- اهمیت بهره وری.۵۵
۲-۳-۲- تاریخچه ظهور بهره وری.۵۷
۲-۳-۳- کارایی واثربخشی.۵۸
۲-۳-۴- ارتقای بهره وری از طریق افراد .۵۹
۲-۳-۴- را ه­ های بهبود بهره وری.۵۹
۲-۳-۶- عوامل کاهش بهره وری .۶۰
۲-۴- تحقيقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقيق .۶۲
۲-۴-۱- مروري بر مطالعات انجام گرفته درداخل كشور.۶۲
۲-۴-۲- مروري بر مطالعات انجام گرفته در خارج كشور.۶۴
۲-۵ جمع بندی و نتیجه گیری کلی از ادبیات و پیشینه پژوهش.۶۷

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه.۷۱
۳-۲- جامعه آماری .۷۱
۳-۳- روش نمونه گیری.۷۱
۳-۴- ابزارهاي گردآوري داده‌ها .۷۱
۳-۴-۱- پرسشنامه معنویت در کار .۷۱
۳-۴-۲- پرسشنامه بهره وری .۷۲
۳-۵-پایایی و روایی پرسشنامه بهره وری.۷۲
۳-۶- روش اجرای تحقیق .۷۲
۳-۷- روش آماری تحلیل داده ­ها.۷۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱- مقدمه.۷۴
۴-۲- یافته ­های تو صیفی.۷۴
۴-۳- یافته­ های مربوط به فرضیه های تحقیق.۷۹
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه.۹۴
۵-۲- نتیجه­ گیری .۹۴
۵-۳- محدوديت­ هاي پژوهش.۹۴
۵-۴- پيشنهادها.۹۵
۵-۴-۱- مبتنی بر نتایج پژوهش.۹۵
۵-۴-۲- توصيه به پژوهشگران آينده.۹۶
پیوست­ ها.۹۷
منابع فارسی.۱۰۴
منابع انگلیسی.۱۰۸
چکیده انگلیسی

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۱۱

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۲۷۰۰۰ تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *