projehmodiriat

دانلود پایان نامه نقش شخصیت خرده فروش، تمایل به خرید مجدد و کیفیت ادراک شده بر وفاداری مشتری به خرده فروش

شخصیت خرده فروش

چکیده:در تحقیق حاضر به بررسی اثر شخصیت خرده فروش بر وفاداری مشتریان به خرده فروش با توجه به متغیرهایی همچون کیفیت ادراک شده و تمایل به خرید پرداخته شد. روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق تمامی مشتریان فروشگاه های پوشاک هستند که بر این اساس نمونه آماری برابر ۳۸۴ نفر از مشتریان این فروشگاه‌ها در شهر رشت بصورت غیراحتمالی در دسترس انتخاب و پرسشنامه‌های استاندارد …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در پرورش قابلیت های پویای بازاریابی شرکت ها

قابلیت های پویای بازاریابی

چکیده:امروزه، با رشد و پیشرفت فناوری، نمی توان تأثیر فناوری های به روزی همچون فناوری اطلاعات را بر محیط کسب و کار نادیده گرفت. برای دستیابی به یک مزیت رقابتی بالاتر، سازمان ها می توانند با تکیه بر قدرت نوآوری خود، نیازهای جدید بازار و مشتریان را شناسایی کنند. هدف اصلی پژوهش بررسی نقش فناوری اطلاعات در پرورش قابلیت های پویای بازاریابی شرکت ها است. پژوهش حاضر از نظر هدف، …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان فعالیت های بازاریابی داخلی و رضایت مشتریان

فعالیت های بازاریابی داخلی و رضایت

چکیده:در این تحقیق به بررسی رابطه میان فعالیت های بازاریابی داخلی و رضایت مشتریان (مطالعه موردی: هتل های شهر تهران) پرداختیم. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی و از حیث روش نیز می توان آن را یک تحقیق همبستگی- پیمایشی برشمرد. جامعه آماری این تحقیق، براساس افراد واجد شرایط شامل مدیران ، کارشناسان و سرپرستان هتل های شهر تهران (شامل آزادی ، هتل پارسیان اوین، هتل کوثر ، هتل لاله و …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با دانش آفرینی سازمانی بین دانشجویان

دانش آفرینی سازمانی

چکیده:پژوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ دانش ­آفرینی در بین دانشجویان داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی می­ باشد، جامعه آماري پژوهش شامل كليه دانشجويان تحصيلات تكميلي دوره کارشناسی ارشد و دکتری کلیه ­ی رشته ­ها شامل رشته گروههای علوم­انسانی،علوم پایه، علوم تجربی و کشاورزی به تعداد ۱۴۷۲ نفر که …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین شایستگی مدیران و اثربخشی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی

شایستگی مدیران

چكيده:هدف از این تحقیق بررسی رابطه شایستگی مدیران و کارکنان با اثربخشی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنوردمی­ باشد.مدل نظری تحقیق برگرفته از مدل کوه یخ است که توسط دکتر مک کللند پیشنهاد شده است و در این تحقیق ” شایستگی کارکنان و مدیران” به عنوان متغیر مستقل و اثربخشی بر اساس مدل کویین و رورباخ به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی و سنجش قرار   می گیرد. ماهیت تحقیق …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد هوش فرهنگی و تعهد سازمانی

ابعاد هوش فرهنگی و تعهد سازمانی

چکیده:هدف از این تحقیق شناسایی رابطه بین ابعاد هوش فرهنگی و تعهد سازمانی معلمان دوره متوسطه آموزش وپرورش خراسان شمالی می باشد. تحقيق حاضر از نوع کاربردی و توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کليه معلمان دوره متوسطه اداره کل آموزش وپرورش خراسان شمالی به تعداد ۳۵۰ نفر تشکیل شده بود. حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران، برای ۳۵۰ نفر ۱۸۳ نفر برآورد گردید …

ادامه مطلب..

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی پل ارتباطی بین قابلیت یادگیری سازمانی و عملکرد شرکت از طریق مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری و یادگیری سازمانی

چکیده :دانشمندان و کاروَرانِ مدیریت بطور فزاینده ای در مورد مدیریت موثر روابط مشتری از زمان مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و صنعتِ نرم افزارِ مربوطه در اواخر سال ۱۹۹۰ ابراز نگرانی کردند. این مطالعه با تاکید بر کشف مکانیسم های بالقوه در نفوذ و عملی کردن  این رویکرد پرآتیه به اجرا درآمد- CRM بطور موثری نقش یک ژنراتور را برای شرکت ها در تحقیقات اخیر اجرایی نمود. در پرتوِ …

ادامه مطلب..

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی چارچوب جامع اقدامات استراتژیک بازاریابی رسانه های اجتماعی برای سازمان های بازاریابی

استراتژی بازاریابی رسانه های اجتماعی

چکیده:با وجود افزایش و همه گيری استفاده از رسانه های اجتماعی برای فعالیت های کسب و کار، تحقيقات پژوهشی در استراتژی رسانه های بازاریابی اجتماعی اندک است و شرکت ها استراتژی های بازاریابی رسانه های اجتماعی هدايت شده خود را با شهود و یا آزمون و خطا ارائه می کنند. این مطالعه چارچوبی جامع را ارائه می کند که اقدامات استراتژیک رسانه های اجتماعی بازاریابی را شناسایی و طبقه بندی …

ادامه مطلب..

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی نقش بازاریابی رسانه ای دیجیتالی و اجتماعی در رفتار مشتری

بازاریابی رسانه های اجتماعی

چکیده:این مقاله اخیرا تحقیقات تازه منتشره پیرامون مشتریان در فضاهای بازاریابی رسانه های دیجیتالی و اجتماعی را نقد و بررسی نموده است. پنج موضوع شناسایی شده اند: ۱) فرهنگ دیجیتالی مشتری، ۲) واکنش ها به تبلیغات دیجیتالی، ۳) اثرات محیطهای دیجیتالی بر رفتار مشتری، ۴) محیطهای متحرک و ۵) واژه های مصطلح آنلاین (WOM). این مقالات جمعی از زوایای بسیار متفاوتی بر شیوه ی تاثیر گذاری تجربه ی مشتری و …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت

اعتیاد اینترنتی

چکیده:پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک شخصیتی پنج عاملی، اعتیاد اینترنتی و تمایل استفاده از اینترنت صورت گرفته است که دانشگاه سمنان به عنوان مورد مطالعه برای این منظور انتخاب گردید. روش تحقیق از نوع توصیفی(غیر آزمایشی) و از نوع پیمایشی می باشد و با استفاده از داده های به دست آمده به بررسی روابط احتمالی بین ابعاد پنچ گانه ی شخصیت به عنوان متغیر مستقل، اعتیاد اینترنتی …

ادامه مطلب..

Collection of premium WordPress themes