دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و انعطاف پذیری نسبت به تغییر در کارکنان

یادگیری سازمانی و تغییر

چکیده:توانایی سازمان برای یادگیری، قابلیت استراتژیک کلیدی برای رقابت در بازارهای مدرن است هدف از این پژوهش بررسی رابطه یادگیری سازمانی با انعطاف پذیری نسبت به تغییر در کارکنان بانک مسکن خراسان شمالی می باشد.در این پژوهش رابطه بین یادگیری سازمانی و انعطاف پذیری نسبت به تغییر بررسی و تحلیل شده است جامعه آماری این تحقیق را تمامی کارکنان بانک مسکن خراسان شمالی در سال ۹۳ تشکیل می دهند.در این …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی با تاب آوری مدیران و معاونین مدارس

تاب آوری مدیران

چکیده:هدف از این تحقیق بررسي رابطه بین هوش معنوی و تاب آوری مدیران و معاونین متوسطه در اداره  آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ می باشد. تحقيق حاضر از نوع کاربردی و توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کليه مدیران و معاونین اداره آموزش و پرورش بجنورد به تعداد ۱۷۳ نفر تشکیل شده بود. حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران ،۱۲۰ …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان

هوش سازمانی و عملکرد

چکیده:هدف این پژوهش شناسایی رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد کارکنان مرد زندان­های خراسان شمالی می­باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش­های کاربردی محسوب می­شود. روش تحقیق ذکر شده از نوع پیمایشی می باشد.جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان مرد زندان­های خراسان شمالی که تعداد۲۶۰ نفر می باشند. حجم نمونه براساس جدول مورگان، ۱۵۵نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی شده اند. جهت جمع آوری اطلاعات …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و میزان کارایی اساتید

مدیریت حوزه های علمیه

چكيده:این پژوهش باهدف بررسی رابطه بین سبک مدیریت مشارکتی و کارایی بر مبنای برون و سیمیک (۲۰۰۳) مورد بررسی قرار گرفته است .جامعه آماری شامل کلیه اساتید حوزه های علمیه شهرستان بجنورد می باشدکه برابر با ۷۵ نفر می باشند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ۶۳ نفر تعیین گردید.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش پیمایشی و همبستگی می باشد . برای تعیین پایایی …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی در دانشجویان

هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی

چکیده:هدف از این پژوهش، «بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۹۳-۹۴» است.این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. به منظور ارزیابی فرضیه اصلی از جهت اعتبار و پایایی از پنج فرضیه فرعی استفاده شده است. جامعه آماری شامل ۱۷۳ نفر از دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد (۱۷۳=N) در سال ۹۴-۹۳ هستند. گروه نمونه (۱۲۰=n) با استفاده ازروش تصادفی …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی و تفکر سیستمی

تفکر سیستمی

چکیده:هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین میزان توجه به مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی تفکر سیستمی در میان کارکنان استانداری خراسان شمالی۹۳-۹۲می­باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان استانداری خراسان شمالی تشکیل داده  ­اند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان، ۹۲ نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه­ گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ­ها برای متغیر مدیریت کیفیت جامع تدارکات از پرسشنامه پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع تدارکات ، …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بين مديريت استعداد و رضايت شغلى مدیران و معاونان

مديريت استعداد

چکیده:هدف تحقيق حاضر بررسى رابطه بين مديريت استعداد و رضايت شغلى مدیران و معاونان مقطع متوسطه اول و دوم اداره آموزش و پرورش شهرستان اسفراین در سال ۱۳۹۳-۹۴ بود. در این تحقیق روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای می باشد. بدین ترتیب نخست با توجه به چارت سازمانی موجود در آموزش و پرورش شهرستان اسفراین فهرست مدیران و معاونان مقطع متوسطه اول و دوم در سال ۱۳۹۳ تهیه …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان گرایش های ارزشی کارکنان و ادراک پاسخگویی آنان

گرایش های ارزشی کارکنان

چکیده:این پژوهش ، با هدف بررسی رابطه گرایش های ارزشی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شهر ارومیه با پاسخگویی ادراک شده آنان، به روش توصیفی- پیمایشی انجام شده است.  از طریق نمونه گیری ساده ، ۲۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. با استفاده از پرسشنامه بررسی ارزش ها (آلپورت) و پرسشنامه پاسخگویی (هاچوارتر) ، اطلاعات لازم گردآوری شد. روایی ابزار اندازه گیری  پس از بازنگری توسط چند صاحب نظر دانشگاهی، …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه ارائه چهارچوب مفهومی مديريت بهينه استعداد در دانشگاه علوم پزشکی

مديريت بهينه استعداد

چکیده: هدف از پژوهش حاضر ارائه چهارچوب مفهومی مديريت بهينه استعداد در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، ماهيت و روش تحقيق از نوع پیمایشی بوده و در آن از روش تحلیل عاملی استفاده مي ‏شود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری و آموزشی غیرهیئت علمی رسمی و پیمانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال ۹۴-۹۳ است که تعداد آنها ۸۸۱ نفر بوده …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه مديريت و پژوهش اعتياد كشور با رويكرد شناخت مصرف مواد

رويكرد شناخت مصرف مواد

چکيده:هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي تبين رابطه مديريت و پژوهش اعتياد كشور با رويكرد شناخت مصرف مواد ( شيوع ، روندو شدت )در شهر هاي استان خراسان شمالي (مطالعه موردی دانشجویان و موسسات آموزش عالی استان خراسان شمالی).روش پژوهش از نوع توصيفي- کاربردی و جامعه آماري آن کليه دانشجویان شهر های استان خراسان شمالی  در سال ۱۳۹۳ که با استفاده از روش نمونه گيري دردسترس،۲۱۹دانشجو به عنوان نمونه آماري انتخاب …

ادامه مطلب..