Tag Archives: اثربخشی سازمانی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین شایستگی مدیران و اثربخشی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی

شایستگی مدیران

چكيده:هدف از این تحقیق بررسی رابطه شایستگی مدیران و کارکنان با اثربخشی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنوردمی­ باشد.مدل نظری تحقیق برگرفته از مدل کوه یخ است که توسط دکتر مک کللند پیشنهاد شده است و در این تحقیق ” شایستگی کارکنان و مدیران” به عنوان متغیر مستقل و اثربخشی بر اساس مدل کویین و رورباخ به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی و سنجش قرار   می گیرد. ماهیت تحقیق …

ادامه مطلب..

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی تاثیر ساختار مالی، اهرم مالی و سود آوری در ارزش سهام

چکیده:هدف این تحقیق بررسی تاثیر ساختارمالی، اهرم مالی و سود اوری بر ارزش شرکت های صنعتی به عنوان یک تحلیل بلند مدت است که به تحلیل گر کمک می کند تا ارزش اتی شرکت را با توجه به متغیر های پیش بینی شده ، علاوه بر تحلیل محیط خارجی ، پیش بینی کند. یک نمونه از شرکت های صنعتی سعودی ذکر شده در بازار سهام ، با ۴۶ شرکت، انتخاب …

ادامه مطلب..

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی سیستم های کاری با عملکرد بالا و اثربخشی سازمانی: نقش میانجی سرمایه اجتماعی

چکیده :بیشتر آثار اولیه درباره سیستم های کاری با عملکرد بالا تنها رابطه مستقیم بین مجموعه ای از راهکارهای مدیریت و نتایج عملکردی را بررسی می کنند و به ندرت به بررسی “جعبه سیاه ” بین آنها می پردازند. اگرچه تحقیقات اخیر سعی کردند تا این مکانیسم را بررسی کنند، دیدگاه اصلی بحث درباره نتایج فردی، یا در واقع نتایج فردی تجمیع شده بود. در تکمیل رویکرد فردی پیشین، این …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین استقرار مدل تعالی سازمانی و میزان اثربخشی سازمانی

در پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین مدل تعالی سازمانی و میزان اثربخشی سازمانی در بیمارستان های علوم پزشکی مشهد مورد بررسی قرار گرفته است.این پژوهش توصیفی تحقیقی از نوع زمینه یابی است و ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل۳۳ سئوال اصلی است که براساس طیف لیکرت طراحی شده و بین مدیران و کارکنان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم …

ادامه مطلب..