Tag Archives: ادبیات توانمندسازی کارکنان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی وتوانمندسازی

توانمندسازی و یادگیری

چکیده :هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسي رابطه ی يادگيري سازماني و توانمندسازي كاركنان دانشگاه فرهنگیان پردیس های خراسان شمالی بود.به منظور غلبه بر شرايط نامطمئن، پيچيده و پويا تنها ر اهي كه پيش روي مديران قرار دارد،داشتن نيروي انساني توا نمند و كارآمد كه بنياد ثروت و دارا يي هاي حياتي سازمان به حساب مي آيند، منافع بسيار زيادي براي كليه مؤسسات و سازمان ها،خواهدداشت.روش پژوهش حاضر،توصيفي ازنوع همبستگی وجامعه آماری …

ادامه مطلب..