Tag Archives: ادبیات نظری مدیریت دانش

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و بهبود فرآيند مديريت دانش

در اين پژوهش براي شناسايي ابعاد رفتار شهروندي سازماني با كاوش در ادبيات موجود از الگوي به نام ارگان پنج بعد را به عنوان ابعاد رفتار شهروندي سازماني بين كاركنان و مديران شناسايي شد كه اين پنج بعد عبارتند از وظيفه شناسي، نوع دوستی،فضیلت شهروندی،جوانمردي و احترام وتکریم، و اين ابعاد را در سازمان اداره کل منابع طبیعی شهرستان بجنورد در سال ۱۳۹۲ به آزمون گذاشته خواهد شد تا وضعيت …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر ارتباط میان دانش برون سازمانی و زنجیره دانش بر کیفیت

مدیریت دانش و زنجیره دانش

چکیده:کیفیت خدمات به یک عامل بسیار مهم در بین مشتریان تبدیل شده است. لذا به منظور فراهم آوردن بهبود مستمر در کیفیت خدمات که به رضایت مشتری منجر خواهد شد، این مطالعه به بررسی تاثیر دانش برون سازمانی و زنجیره دانش بر کیفیت خدمات می پردازد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که دانش برون سازمانی بطور قطع یکی از منابع مهم مزیت رقابتی است. لذا شرکت ها باید …

ادامه مطلب..