Tag Archives: ادبیات هوش معنوی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد هوش معنوی و تمایل به کار گروهی

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ابعاد هوش معنوی و تمایل به کار گروهی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی در سال ۱۳۹۲صورت پذیرفته است. فرضیه اصلی این تحقیق عبارت است از بین ابعاد هوش معنوی و تمایل به کار گروهی رابطه وجود دارد.روش پژوهش مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق متشکل از کلیه کارکنان رسمی ،آزمایشی ،پیمانی و قراردادی آموزش …

ادامه مطلب..