Tag Archives: استراتژی کارت امتیازی رشد و یادگیری

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین پیاده سازی رویکرد مدیریت فرایند استراتژی کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد کارکنان

استراتژی کارت امتیازی متوازن

چکیده:هدف از این تحقیق شناسایی رابطه پیاده سازی رویکرد مدیریت فرایند استراتژی کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد کارکنان در اداره آموزش و پرورش شهرستان اسفراین در سال  ۹۴-۱۳۹۳ می­باشد. تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردی، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کليه کارکنان اداره آموزش و پرورش اسفراین به تعداد ۸۰ نفر تشکیل می دهند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان، برای ۸۰ …

ادامه مطلب..