Tag Archives: اشتغال

دانلود پروژه عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ايران

اشتغال و بیکاری

مقدمه:یکی از مهمترین مباحث در کشورهای در حال توسعه توسعه یافته و یا جوامع بشری جهان امروز مسئله مبادرت ورزیدن به کاری مفید وسازنده برای افرادآن جامعه است.شغل مرتبط باتواناییهاواستعدادهای ذاتی هرفردامری است که هرشخص لزوما با آن در زندگی روزمره اش مواجه خواهدشد .اما مشکل زمانی به وجود میاید که فرد شغل دلخواه خود را پیدا نکند وبه او لفظ بیکار تعلق گیرد.بیکاری یکی ازمعضلات کشورهای توسعه نیافته از …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر آموزشهای فنی وحرفه ای غیر رسمی بر اشتغال

آموزش های فنی و حرفه ای بازوی توانمند اشتغال افراد محسوب می شوند. ازآنجا که آموزش های فنی وحرفه ای، فعالیت هایی هستندکه فرد رابرای احراز شغل ، حرفه وکسب وکار آماده می کنند وتوانایی اورا درانجام آنها افزایش می دهند، لاکن عدم وجود پل های ارتباطی بین مراکز آموزش ومراکز صنعتی باعث می شود که مراکز آموزشی به تربیت نیروهایی بپردازد که چندان مورد نیاز بخش های تولیدی جامعه …

ادامه مطلب..