Tag Archives: بهبود بهره وری

دانلود پایان نامه بررسي تاثير انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وري منابع انساني در دانشگاه تهران

مدیریت منابع انسانی

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثير انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وري منابع انساني در دانشگاه تهران می باشد، اهداف اختصاصی این پژوهش:۱) ارتقاء دانش و آگاهي كاركنان از طريق آموزش و بهسازي مستمر منابع انساني.۲)ارتقاء سطح مهارتهاي شغلي كاركنان از طريق آموزش و بهسازي مستمر منابع انساني.۳)ايجاد رفتارهاي مطلوب متناسب با ارزشهاي سازماني از طريق آموزش و بهسازي مستمر منابع انساني.۴)ایجاد زمینه نگرش مثبت در مديران نسبت به …

ادامه مطلب..