Tag Archives: تعارض سازمانی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعارضات سازمانی

هوش هیجانی و میزان تعارض سازمانی

چكيده:هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه بين هوش هیجانی و میزان تعارض سازمانی مي‌باشد كه به اين منظور از مدل هوش هیجانی بار- ان استفاده شده است. اين پژوهش از حيث هدف يك پژوهش كاربردي است و از جهت روش اجرا توصيفي (همبستگي) است و فرضيه اصلي عبارت است از: بين هوش هیجانی و میزان تعارض سازمانی ارتباط وجود دارد. براي آزمون اين فرضيه،‌ جامعه آماري کارکنان آموزش و پرورش …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و میزان تعارض سازمانی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی با میزان تعارض سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال ۱۳۹۲ صورت پذیرفته است. ابعاد ساختار سازمانی در این پژوهش بر اساس مدل استیفن پی رابینز شامل سه بعد رسمیت ،تمرکز و پیچیدگی می باشد و برای اندازه گیری میزان ابعاد ساختار سازمانی از پرسشنامه استاندارد رابینز( اصلاح شده توسط دکتر مقیمی) و برای اندازه گیری میزان تعارض …

ادامه مطلب..