Tag Archives: تعالی سازمانی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تعالی سازمانی

تعالی سازمانی و مدیریت دانش

چكيده:امروزه مدیریت دانش به عنوان یک موضوع مهم وحیاتی در سازمان هامطرح شده است. هدف این پژوهش “بررسی رابطه میان مدیریت دانش و تعالی سازمانی در اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی در سال ۱۳۹۱″بود.که متغیر مسقل در این پژوهش مدیریت دانش و متغیر وابسته تعالی سازمانی می باشد.روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی بوده.جامعه آماری کارکنان اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی به تعداد ۱۰۰نفر که با …

ادامه مطلب..