Tag Archives: تعهد سازمان

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين مديريت دانش و تعهد سازماني

تعهد و مدیریت دانش

چکيده:هدف از اين پژوهش ،بررسي رابطه بين مديريت دانش و تعهد سازماني در اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در سال تحصيلي ۹۲-۹۱ مي باشد.فرضيه اصلي پژوهش عبارتست از :بين مديريت دانش و تعهد سازماني در اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجوددارد. پاسخگویی به فرضیات پژوهشی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد.جامعه آماري جهت اين پژوهش عبارتست از :کارکنان اداره آموزش و پرورش …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی

کیفیت زندگی کاری

چکیده:هدف تحقيق حاضر بررسي رابطه بين کیفیت زندگی کاری(پرداخت منصفانه، قانون گرایی، تامین فرصت رشد، توسعه قابلیت های فردی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، وابستگی اجتماعی، یکپارچگی وانسجام اجتماعی، فضای کلی زندگی و کار) با تعهد سازمانی در دانشگاههای دولتی شهر بجنوردمی باشد. سئوالات پژوهش با در نظر گرفتن مولفه هاي کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی با توجه به متغير هايي چون مدرك تحصيلي، ،سابقه خدمت، جنسیت،موقعیت شغلی مطرح …

ادامه مطلب..