Tag Archives: تفکر انتقادی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و تعهد سازمانی

تفکر انتقادی و تعهد سازمانی

چکیده:هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه تفکر انتقادی و تعهد سازمانی بین کارکنان زندانهای خراسان شمالی ( اسفراین،شیروان ،بجنوردواداره کل زندانهای بجنورد) می باشد .به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بین تعهد سازمانی و تفکر انتقادی رابطه معناداری وجودداردیا خیر ؟این پژوهش کاربردی و توصیفی پیمایشی درسال۱۳۹۳به صورت مقطعی  روی ۱۱۴کارمند زندان های خراسان شمالی اجراشد ابزار مورد استفاده …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی مدیران

هوش معنوی و تعهد سازمانی

چکیده:هدف از این تحقیق شناسایی رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی مدیران و معاونین  متوسطه اول و دوم در اداره آموزش و پرورش شهرستان اسفراین در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳می­باشد. تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردی، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کليه مدیران و معاونین متوسطه اول و دوم اداره آموزش و پرورش اسفراین به تعداد ۳۲۰ نفر تشکیل می دهند. حجم نمونه …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی با تاب آوری مدیران و معاونین مدارس

تاب آوری مدیران

چکیده:هدف از این تحقیق بررسي رابطه بین هوش معنوی و تاب آوری مدیران و معاونین متوسطه در اداره  آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ می باشد. تحقيق حاضر از نوع کاربردی و توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کليه مدیران و معاونین اداره آموزش و پرورش بجنورد به تعداد ۱۷۳ نفر تشکیل شده بود. حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران ،۱۲۰ …

ادامه مطلب..