Tag Archives: تکنیک تحلیل پوششی داده ها

دانلودپایان نامه پیش بینی وقوع بحران مالی در بازار سرمایه ایران

بحران بازار سرمایه

چكيده:با توجه به تأثیرات درماندگی مالی شرکت ها بر روی گروه های مختلف ذینفع، همواره ارائه الگوهای پیش بینی درماندگی مالی یکی از جذاب ترین حوزه ها در تحقیقات مالی بوده است. در الگوهای پیش بینی موجود، عمدتاً نسبت های مالی به عنوان متغیرهای پیش بینی به کار گرفته می شوند. در این پژوهش کارایی شرکت ها که با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است، به …

ادامه مطلب..