Tag Archives: ثبات سود

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر مالكيت سهام مديريت برارتباط بين ثبات سود واقلام تعهدي درشرکتها

ثبات سود واقلام تعهدي درشرکتها

چكيده:اقلام تعهدي و نقدي درآمدها اشارات متفاوت بر ثبات سودودر نتيجه كيفيت درآمدها دارد. يكي ازويژگي هاي كيفي مهم سود٬ پايداري سود است كه دوام وثبات سود رانشان مي دهد. تحقيق حاضر نيز تاثير مالكيت سهام مديريت را برارتباط بين ثبات سود واقلام تعهدي حسابداري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران طي سال ۱۳۸۶-۱۳۸۳را مورد بررسي قرار مي دهد. در اين تحقيق براي هركدام ازاجزاي اقلام تعهدي درجه …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی اثرمالكیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

چکیده :سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می‌شود، همچنین اقلام تعهدی آسانتر از جریانات نقدی دستخوش تغییر و دستکاری می‌شوند، از این رو مدیریت می‌تواند منجر به افزایش زمینه اشتباهات در اقلام تعهدی گردد. حاکمیت شرکتی با مکانیزم های برون سازمانی ومکانیزم های درون سازمانی می‌تواند منجر به افزایش قابلیت اتکاء اطلاعات، ازجمله کیفیت سود و در …

ادامه مطلب..