Tag Archives: جو سازمانی

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بین جو سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جو سازمانی ویادگیری سازمانی کارکنان بنياد شهيد خراسان شمالي می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان سازمان بنیاد شهید خراسان شمالی به تعداد ۱۱۰ نفرتشکیل داده اند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان، ۸۶ نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه گیری تصادفی – طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بين جو سازماني با سکوت سازمانی دربین کارکنان

هدف تحقيق حاضربررسي رابطه بين جو سازماني با سکوت سازمانی كاركنان در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسفراین در سال ۱۳۹۲ بود. در این تحقیق روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای می باشد.بدین ترتیب نخست با توجه به چارت سازمانی موجود در سازمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسفراین فهرست کلیه کارکنان در سال ۱۳۹۲ تهیه شده و با توجه به نسبت تعداد افراد همگن که در هر …

ادامه مطلب..