Tag Archives: دانش

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين مديريت دانش و تعهد سازماني

تعهد و مدیریت دانش

چکيده:هدف از اين پژوهش ،بررسي رابطه بين مديريت دانش و تعهد سازماني در اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در سال تحصيلي ۹۲-۹۱ مي باشد.فرضيه اصلي پژوهش عبارتست از :بين مديريت دانش و تعهد سازماني در اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد رابطه وجوددارد. پاسخگویی به فرضیات پژوهشی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد.جامعه آماري جهت اين پژوهش عبارتست از :کارکنان اداره آموزش و پرورش …

ادامه مطلب..