Tag Archives: دانلود پایان نامه سازمانی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان

هوش سازمانی و عملکرد

چکیده:هدف این پژوهش شناسایی رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد کارکنان مرد زندان­های خراسان شمالی می­باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش­های کاربردی محسوب می­شود. روش تحقیق ذکر شده از نوع پیمایشی می باشد.جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان مرد زندان­های خراسان شمالی که تعداد۲۶۰ نفر می باشند. حجم نمونه براساس جدول مورگان، ۱۵۵نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی شده اند. جهت جمع آوری اطلاعات …

ادامه مطلب..