Tag Archives: دانلود پایان نامه سبک رهبری

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين سبک رهبري تحول گرا با فرهنگ سازماني کارکنان

رهبری تحول گرا با فرهنگ سازمانی

چکیده: این پژوهش با هدف شناسایی رابطه بین سبک رهبری تحول گرا با فرهنگ سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش شهرستان مانه و سملقان به تعداد ۱۱۰ نفر تشکیل داده‌اند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان (۱۹۷۸)، برای ۱۱۰ نفر ۶۵ نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار …

ادامه مطلب..