Tag Archives: دانلود پایان نامه مدیریت آموزشی

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر آموزشهای فنی وحرفه ای غیر رسمی بر اشتغال

آموزش های فنی و حرفه ای بازوی توانمند اشتغال افراد محسوب می شوند. ازآنجا که آموزش های فنی وحرفه ای، فعالیت هایی هستندکه فرد رابرای احراز شغل ، حرفه وکسب وکار آماده می کنند وتوانایی اورا درانجام آنها افزایش می دهند، لاکن عدم وجود پل های ارتباطی بین مراکز آموزش ومراکز صنعتی باعث می شود که مراکز آموزشی به تربیت نیروهایی بپردازد که چندان مورد نیاز بخش های تولیدی جامعه …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بین منابع قدرت مديران با اثر بخشي ارتباطات سازماني بین کارکنان

هدف این پژوهش بررسي رابطه بین منابع قدرت مديران با اثر بخشي ارتباطات سازماني بین کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی در سال تحصيلي ۹۳-۹۲ می باشد. تحقيق حاضر از نوع کاربردی و توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کليه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی به تعداد ۲۰۰نفر تشکیل شده بود. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان (۱۹۷۲)، برای …

ادامه مطلب..