Tag Archives: رضایت شغلی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش هيجانی و رضايت شغلی مديران

رضایت شغلی مدیران

چکیده: پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه هوش هيجانی ورضايت شغلی مديران دبيرستان های شهرستان نيشابوردرسال تحصيلی ۸۹-۱۳۸۸انجام شد.روش پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی بود.ودرجامعه ی آماری ۱۱۰نفری مدیران دبیرستانهای شهرستان نیشابور درسال تحصیلی ۸۹- ۸۸ وبا حجم نمونه۸۶نفری که با استفاده از جدول کرجسی مورگان با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند اجراشد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه ی استاندارد هوش هیجانی بار-اون وپرسشنامه رضایت شغلی …

ادامه مطلب..

دانلود رایگان مبانی نظری گردش شغلي ،رضایت شغلی،نوآوری

گردش شغلی

امروزه داشتن كاركنان انعطاف پذير ،ماهر،و چند مهارتي شايد براي هر مدير و به طور كلي براي هر سيستم يك آرزو باشد. وجود اين گونه افراد در جريان فعاليت هاي هر مجموعه مي تواند موجبات تسهيل و تسريع در امور و صرفه جوئي در زمان و حتي منابع را فراهم آورد. اما چگونه مي توانيم صاحب چنين نيروهائي در سازمان شويم ؟ راه كارهاي مختلفي براي تحقق اين هدف وجود …

ادامه مطلب..