Tag Archives: رفتار شهروندی

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بین جو اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی

جو اخلاقی

 چکیده :هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین جو اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی بود. در این تحقیق، رابطه شش بعد جو اخلاقی (مراقبتی، مقرراتی، ضوابط مدار، ابزاری، کارایی مدار و مستقل) و رفتار شهروندی سازمانی مورد آزمون قرار گرفت. جهت سنجش این عوامل از جامعه آماری ۲۰۰ نفر، نظرات ۱۲۷ نفر از کارکنان با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای اخذ …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و بهبود فرآيند مديريت دانش

در اين پژوهش براي شناسايي ابعاد رفتار شهروندي سازماني با كاوش در ادبيات موجود از الگوي به نام ارگان پنج بعد را به عنوان ابعاد رفتار شهروندي سازماني بين كاركنان و مديران شناسايي شد كه اين پنج بعد عبارتند از وظيفه شناسي، نوع دوستی،فضیلت شهروندی،جوانمردي و احترام وتکریم، و اين ابعاد را در سازمان اداره کل منابع طبیعی شهرستان بجنورد در سال ۱۳۹۲ به آزمون گذاشته خواهد شد تا وضعيت …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و رفتار شهروند سازمانی

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی بر اساس عوامل وضعی ( ساختار سازمانی- محیط سازمانی – تکنولوژی – فرهنگ سازمانی و رهبری ) و رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی بود. سؤالات پژوهش با در نظر گرفتن عوامل وضعی سازمان یادگیرنده و مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی با متغیرهایی چون میزان تحصیلات، سنوات خدمتی و سن مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. روش …

ادامه مطلب..