Tag Archives: رهبری تحول گرا

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و میزان کارآفرینی کارکنان

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین سبک رهبری و میزان کارآفرینی کارکنان شهرستان شیروان می باشد. روش مورد استفاده در این تحقیق کاربردی و توصیفی بوده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارمندان ادارات دولتی شهرستان شیروان بوده اند. در این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی و در دسترس پرسشنامه های مذکور به تعداد ۲۷۶ نفر در سطح جامعه مورد نظر توزیع گردید. ابتدا پرسشنامه کارآفرینی …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بين هوش عاطفي با سبک رهبري تحول گرا

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبري تحول گرا در بین مديران دوره ابتدائي شهرستان بجنورد می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران مدارس ابتدایی شهرستان بجنورد به تعداد ۱۱۸ نفرتشکیل داده اند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان (۱۹۷۸)، ۹۰ نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها برای متغیر هوش عاطفی از پرسشنامه «ویزینگر» (۱۹۹۸) …

ادامه مطلب..