Tag Archives: ساختار سازمانی

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بین ساختار سازمانی و انگیزش کارکنان بین کارکنان

ساختار سازمانی و انگیزش کارکنان

چکیده:این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین مولفه های ساختار سازمانی (رسمیت ،تمرکز،پیچیدگی) و انگیزش کارکنان دانشگاه پیام نوربجنورد درسال ۹۳ انجام گرفته است. رویکرد پژوهش کاربردی و روش اجرای آن توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است.جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه پیام نوربجنورد درسال ۹۳ به تعداد ۵۰ نفر بوده و برای نمونه گیری از روش تمام شماری استفاده شده است. ابزار گردآوری داده­ها برای متغیر ساختار سازمانی، پرسشنامه …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و میزان تعارض سازمانی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی با میزان تعارض سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال ۱۳۹۲ صورت پذیرفته است. ابعاد ساختار سازمانی در این پژوهش بر اساس مدل استیفن پی رابینز شامل سه بعد رسمیت ،تمرکز و پیچیدگی می باشد و برای اندازه گیری میزان ابعاد ساختار سازمانی از پرسشنامه استاندارد رابینز( اصلاح شده توسط دکتر مقیمی) و برای اندازه گیری میزان تعارض …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و رفتار شهروند سازمانی

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی بر اساس عوامل وضعی ( ساختار سازمانی- محیط سازمانی – تکنولوژی – فرهنگ سازمانی و رهبری ) و رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی بود. سؤالات پژوهش با در نظر گرفتن عوامل وضعی سازمان یادگیرنده و مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی با متغیرهایی چون میزان تحصیلات، سنوات خدمتی و سن مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. روش …

ادامه مطلب..