Tag Archives: ساختار

دانلود پایان نامه تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه

سازه و متغیرهای تاخیری بر سرمایه

چكيده:تئوری ساختارسرمایه دومدل رقیب رابرای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه میدهد.مدل توازی ومدل ترجیحی.درمدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع وهزینه های بدهی ها شناسایی میکنند.امادرمدل ترجیحی،شرکت هاتأمین مالی را ابتدا باسود انباشته،سپس با بدهی هاو درنهایت با اوراق سهام انجام میدهند.تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه میدهد.در این راستا،این تحقیق در …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و میزان تعارض سازمانی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی با میزان تعارض سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال ۱۳۹۲ صورت پذیرفته است. ابعاد ساختار سازمانی در این پژوهش بر اساس مدل استیفن پی رابینز شامل سه بعد رسمیت ،تمرکز و پیچیدگی می باشد و برای اندازه گیری میزان ابعاد ساختار سازمانی از پرسشنامه استاندارد رابینز( اصلاح شده توسط دکتر مقیمی) و برای اندازه گیری میزان تعارض …

ادامه مطلب..