Tag Archives: سبک تصمیم گیری

دانلود پایان نامه بررسی رابطه سبک تصمیم گیری مدیران بر میزان انگیزش کارکنان

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه سبک تصمیم گیری مدیران و میزان انگیزش کارکنان سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی انجام شده است هدف از اجرای این پژوهش پاسخ به این سئوال بوده که ایا سبک تصمیم گیری مدیران بر میزان انگیزش کارکنان تاثیر دارد؟ پزوهش حاضر یک مطالعه توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می باشد حجم جامعه اماری کارکنان سازمان جهاد کشاورزی (۲۰۰) نفر و حجم نمونه (۱۳۲) نفر بر …

ادامه مطلب..