Tag Archives: سبک مدیریت مشارکتی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و میزان کارایی اساتید

مدیریت حوزه های علمیه

چكيده:این پژوهش باهدف بررسی رابطه بین سبک مدیریت مشارکتی و کارایی بر مبنای برون و سیمیک (۲۰۰۳) مورد بررسی قرار گرفته است .جامعه آماری شامل کلیه اساتید حوزه های علمیه شهرستان بجنورد می باشدکه برابر با ۷۵ نفر می باشند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ۶۳ نفر تعیین گردید.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش پیمایشی و همبستگی می باشد . برای تعیین پایایی …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه اجرای سبک مدیریت مشارکتی و سلامت سازمانی

سلامت سازمانی و مدیریت مشارکتی

چکیده :هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اجرای سبک مدیریت مشارکتی و سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهر سبزوار می باشد. به همین منظور مدیریت مشارکتی بعنوان متغیر مستقل و سلامت سازمانی به عنوان متغیر وابسته قرار گرفته است. جامعه آماری در این تحقیق دبیران مدارس متوسطه (دولتی، شاهد، غیرانتفاعی، نمونه) شهر سبزوار بوده که به کمک نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از ۷۰ مدرسه ، ۲۸مدرسه به طور …

ادامه مطلب..