Tag Archives: سکوت سازمانی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سکوت سازمانی و ابعاد اعتماد سازمانی کارکنان

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین سکوت سازمانی و اعتماد سازمانی کارکنان و ابعاد آنها در سازمان آموزش و پرورش استان خراسان شمالی انجام یافته که از نوع پژوهشهای کاربردی،توصیفی،تحلیلی و زمینه یابی است. جامعه آماری ۷۰۱ نفر از کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی می باشد که از این تعداد ۲۶۰ پرسشنامه بطور کاملا طبقه ای و تصادفی در هر اداره توزیع که در نهایت ۲۵۰ پرسشنامه …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بين جو سازماني با سکوت سازمانی دربین کارکنان

هدف تحقيق حاضربررسي رابطه بين جو سازماني با سکوت سازمانی كاركنان در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسفراین در سال ۱۳۹۲ بود. در این تحقیق روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای می باشد.بدین ترتیب نخست با توجه به چارت سازمانی موجود در سازمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسفراین فهرست کلیه کارکنان در سال ۱۳۹۲ تهیه شده و با توجه به نسبت تعداد افراد همگن که در هر …

ادامه مطلب..