Tag Archives: شیوع و شدت

دانلود پایان نامه مديريت و پژوهش اعتياد كشور با رويكرد شناخت مصرف مواد

رويكرد شناخت مصرف مواد

چکيده:هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي تبين رابطه مديريت و پژوهش اعتياد كشور با رويكرد شناخت مصرف مواد ( شيوع ، روندو شدت )در شهر هاي استان خراسان شمالي (مطالعه موردی دانشجویان و موسسات آموزش عالی استان خراسان شمالی).روش پژوهش از نوع توصيفي- کاربردی و جامعه آماري آن کليه دانشجویان شهر های استان خراسان شمالی  در سال ۱۳۹۳ که با استفاده از روش نمونه گيري دردسترس،۲۱۹دانشجو به عنوان نمونه آماري انتخاب …

ادامه مطلب..