Tag Archives: عجین شدن با کار

دانلود پایان نامه ارائه چهارچوب مفهومی مديريت بهينه استعداد در دانشگاه علوم پزشکی

مديريت بهينه استعداد

چکیده: هدف از پژوهش حاضر ارائه چهارچوب مفهومی مديريت بهينه استعداد در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، ماهيت و روش تحقيق از نوع پیمایشی بوده و در آن از روش تحلیل عاملی استفاده مي ‏شود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری و آموزشی غیرهیئت علمی رسمی و پیمانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال ۹۴-۹۳ است که تعداد آنها ۸۸۱ نفر بوده …

ادامه مطلب..