Tag Archives: عملکرد کارکنان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان

هوش سازمانی و عملکرد

چکیده:هدف این پژوهش شناسایی رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد کارکنان مرد زندان­های خراسان شمالی می­باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش­های کاربردی محسوب می­شود. روش تحقیق ذکر شده از نوع پیمایشی می باشد.جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان مرد زندان­های خراسان شمالی که تعداد۲۶۰ نفر می باشند. حجم نمونه براساس جدول مورگان، ۱۵۵نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی شده اند. جهت جمع آوری اطلاعات …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان با استفاده از مدل Achieve

مدیریت دانش و عملکرد کارکنان

چکیده:هدف کلی پژوهش تعیین تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان آذربایجان غربی می‌باشد. با توجه به اینکه پژوهش حاضر قصد دارد بدون دستکاری در متغیرهای مورد نظر به شرح مفصلی از شاخصهای مدیریت دانش و عملکرد کارکنان بپردازد لذا از روش توصیفی همبستگی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان بانکهای صادرات استان آذربایجان غربی می‌باشد که بر اساس اطلاعات موجود تعداد آنها ۱۲۱۶ نفر …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت تغییر با عملکرد کارکنان

مدیریت تغییر

چکیده : هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت تغییر بر بهبود عملکرد کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد می باشد و ابعاد آن سبک سازمان ،پرسنل،ساختار سازمان ومهارت ها است .با تغییرات سریعی که در دنیای امروز وجود دارد و سازمان ها را با چالش های زیادی در گیر کرده است سازمان های موفق به کمک ابزار های مدیریتی و فناوری های نوین،از فرصت های ایجاد شده …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین استرس و میزان فرسودگی شغلی در کارکنان

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین استرس ومیزان فرسودگی شغلی در کارکنان پتروشیمی خراسان بوده است . روش مورد استفاده در این پژوهش کاربردی وتوصیفی می باشد که جهت بررسی این هدف کلیه کارکنان رسمی و غیر رسمی اعم از اداری ،فنی ، خدماتی به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی از این بین تعداد ۱۰۵ نفر …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان

توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان

از عوامل مهم بقا و حيات سازمان‌ها، كيفيت و توانمندي نيروي انساني است که اهمَيت آن به مراتب فراتر از فناوریهای جدید، منابع مالي و مادي است. در این راستا نقش نيروي انساني كارآمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازماني امري غير قابل انكار مي‌باشد. نيروي انساني توانمند، سازمان توانمند را بوجود مي‌آورد و سازمان توانمند محيطي است كه كاركنان در گروه هاي مختلف، در انجام فعاليت‌ها با يكديگر …

ادامه مطلب..