Tag Archives: عناصر آمیخته بازاریابی خدمات (7p)

دانلود پایان نامه تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات (۷p) بر رضایت مشتریان

بازاریابی خدمات

چکیده :پژوهش حاضر از نظر نحوه ی گردآوري داده ها توصيفی پيمايشی،واز نظر هدف، كاربردي می باشد.جامعه ي آماري، مشتریان موسسه مالی و اعتباری مهر شهرستان بيرجند هستند. براي انتخاب نمونه از نمونه گيري تصادفی ساده استفاده شد و تعداد ۲۷۷ پرسشنامه استاندارد توزيع شد. هدف اصلي پژوهش، بررسي تاثیر  بازاریابی خدمات (۷p) بر رضایت مشتریان موسسه مالی و اعتباری مهربود. با بررسي مباني نظري و يافته هاي پژوهش هاي …

ادامه مطلب..