Tag Archives: فرسودگی شغلی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه احساس خودکارآمدی و میزان فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی مدیران

چکیده:هدف از این پژوهش، شناسایی رابطه بین احساس خودکارامدی و میزان فرسودگی شغلی دبیرستان­های اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد می­باشد. به همین منظور احساس خودکارآمدی به عنوان متغیر مستقل و فرسودگی شغلی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف جزو پژوهشهای کاربردی محسوب می شود و روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دبیرستان­های اداره …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین استرس و میزان فرسودگی شغلی در کارکنان

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین استرس ومیزان فرسودگی شغلی در کارکنان پتروشیمی خراسان بوده است . روش مورد استفاده در این پژوهش کاربردی وتوصیفی می باشد که جهت بررسی این هدف کلیه کارکنان رسمی و غیر رسمی اعم از اداری ،فنی ، خدماتی به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی از این بین تعداد ۱۰۵ نفر …

ادامه مطلب..