Tag Archives: فرصت های اموزشی

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بین چالشهای برنامه ريزي آموزشي و تاثیر آن بر نابرابري فرصتها

چالش های برنامه ریزی وفرصت های آموزشی،

چکیده:هدف از انجام این پژوهش، بررسي رابطه بین چالشهای برنامه ريزي آموزشي و تاثیر آن برنا برابري فرصتهای آموزشی از دیدگاه مديران مدارس شهر بجنورد می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده که به روش پیمایشی اجرا گردیده است، جامعه آماری این پژوهش تعداد ۲۲۰ نفر از مدیران سه سطح ابتدايي راهنمايي، دبيرستان و فني حرفه اي می باشند. که به روش تصادفی طبقه ای نسبی نمونه گیری …

ادامه مطلب..