Tag Archives: فرهنگ ویژه سالاری

دانلود پایان نامه بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر عملكرد مالي شركت هاي بورس

فرهنگ سازماني و عملكرد مالي

چکیده:هدف این پژوهش تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه کامرون و کویین ۲۰۰۶ و برای سنجش عملکرد مالی از شاخص بازده دارایی با استفاده از داده های موجود در صورت های مالی شرکت ها در دوره ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ استفاده شده است. روش این پژوهش کاربردی و توصیفی پیمایشی است و نمونه آماری ۶۴ …

ادامه مطلب..