Tag Archives: فناوری

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدارس هوشمند و میزان کیفیت یادگیری

هوشمندی مدارس

چکیده :پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین مدارس هوشمند و میزان کیفیت یادگیری در بین دانش‌آموزان استثنایی خراسان شمالی در سال ۹۲-۹۱ انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان اداری و آموزشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی خراسان شمالی بوده که در زمان اجرا پژوهش حدوداً ۳۱۱ نفر بوده و از این میان به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان …

ادامه مطلب..