Tag Archives: مدل بنتیس

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه فکری و توانمندسازی کارکنان

سرمایه فکری و توانمندسازی کارکنان

چکیده :هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه فکری و توانمندسازی کارکنان شهرداری های شهرستان بجنورد در سال ۱۳۹۲ می باشد. فرضیه اصلی پژوهش اين موضوع است که بین مدیریت سرمایه فکری و توانمندسازی کارکنان رابطه معنی¬داری وجود دارد. به همین منظور مدیریت سرمایه فکری به عنوان متغیر مستقل و توانمندسازی کارکنان به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و …

ادامه مطلب..