Tag Archives: مدیریت آموزشی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه امتياز ارزشيابي عملكرد و انگيزش شغلي مديران مدارس

هدف: ارزشيابي عملكرد مي تواند بعنوان يك ابزار قدرتمند كنترلي در جهت اهداف سازماني عمل كند و از یک سو موجب می شود که کارکنان به نقاط قوت و ضعف عملکرد خود آگاه شوند و تمهیدات لازم را برای اثربخشی فعالیت هایشان به کار بندند. و از سوی دیگر مدیران نیز از میزان کارایی و اثربخشی کارکنان خویش مطلع گردیده و می توانند براین اساس وضعیت نیروی انسانی خود را …

ادامه مطلب..