Tag Archives: مدیریت دانش سازمانی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

فرهنگ سازمانی کارکنان

چکیده :هدف از این پژوهش، شناسایی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان شیروان در سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱ می‌باشد؛ ابعاد فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر مستقل و مدیریت دانش به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف جزو پژوهشهای کاربردی محسوب می‌شود و روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره آموزش …

ادامه مطلب..