Tag Archives: مشارکت در برنامه ریزی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و میزان کارایی اساتید

مدیریت حوزه های علمیه

چكيده:این پژوهش باهدف بررسی رابطه بین سبک مدیریت مشارکتی و کارایی بر مبنای برون و سیمیک (۲۰۰۳) مورد بررسی قرار گرفته است .جامعه آماری شامل کلیه اساتید حوزه های علمیه شهرستان بجنورد می باشدکه برابر با ۷۵ نفر می باشند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ۶۳ نفر تعیین گردید.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش پیمایشی و همبستگی می باشد . برای تعیین پایایی …

ادامه مطلب..