Tag Archives: معلمان

دانلود پایان نامه رابطه خوش‌بینی و سرسختی روان‌شناختی با کیفیت زندگی کاری

خوش‌بینی و سرسختی روان‌شناختی

چکیده:هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی کیفیت زندگی کاری براساس سرسختی روان‌شناختی و خوش‌بینی در معلمان مقطع ابتدایی می‌باشد.روش پژوهش در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بجنورد می‌باشد که در سال ۹۳-۹۲ مشغول به خدمت در آموزش و پرورش باشند. نمونه پژوهش حاضر را تعداد ۲۴۵ معلم تشکیل می‌دهد که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی

هوش عاطفی و رفتار شهروندی

چکیده:این پژوهش با هدف “بررسی رابطه بین هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس ابتدايي شهرستان تربت جام” آغاز شده است. از لحاظ ماهیت توصیفی _همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه مورد مطالعه ما شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان تربت جام که بر طبق جدول مورگان حجم نمونه آماری آن ۲۸۰ نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و از …

ادامه مطلب..