Tag Archives: مهارت فنی

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر آموزشهای فنی وحرفه ای غیر رسمی بر اشتغال

آموزش های فنی و حرفه ای بازوی توانمند اشتغال افراد محسوب می شوند. ازآنجا که آموزش های فنی وحرفه ای، فعالیت هایی هستندکه فرد رابرای احراز شغل ، حرفه وکسب وکار آماده می کنند وتوانایی اورا درانجام آنها افزایش می دهند، لاکن عدم وجود پل های ارتباطی بین مراکز آموزش ومراکز صنعتی باعث می شود که مراکز آموزشی به تربیت نیروهایی بپردازد که چندان مورد نیاز بخش های تولیدی جامعه …

ادامه مطلب..