Tag Archives: مهارت

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مهارت های مدیریت زمان و میزان اثر بخشی عملکرد گروهی کارکنان

مدیریت زمان و عملکرد

چکیده : هدف این پژوهش« بررسی رابطه مهارت های مدیریت زمان و میزان اثر بخشی عملکرد گروهی کارکنان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی در سال ۱۳۹۱ » بود . روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی بود جامعه آماری شامل ۱۰۰ نفر کارکنان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی بوده که با توجه به تعداد کم جامعه حجم نمونه به تعداد کل جامعه آماری در نظر گرفته شد که به …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش اجتماعي و مهارتهاي ارتباطي کارکنان

هوش اجتماعی

چکیده:تعامل و ارتباط ابزاری است جهت رسیدن به مقاصد خود. در همین راستا روان شناسان اجتماعی تصریح می‌کنند که انسان‌ها به یکدیگر نیاز دارند و برای ارضای نیازهای خود به ناچار نیازمند ارتباط هستند همچنین هوش اجتماعی به عنوان عاملی در ارتقای مهارت ارتباطی منجر به تسهیل روابط بین فردی، و سازگاری با موقعیت های اجتماعی، و …می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش اجتماعي و مهارتهاي ارتباطي …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران و کسب رضایتمندی مشتریان

مهارتهای ارتباطی

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و میزان رضایتمندی مشتریان در فرودگاه مشهد در سال ۱۳۹۲ انجام پذیرفته است. روش پژوهش پیمایشی از نوع همبستگی و نمونه آماری شامل ۱۳۶ نفر (با استفاده از جدول کرجسی و مورگان) از کارکنان فرودگاه که در وضعیت استخدامی فعال قرار داشتند، بود. در این پژوهش از روش تصادفی نسبی برای انتخاب نمونه استفاده شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد …

ادامه مطلب..