Tag Archives: مهندسی مجدد

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مهندسی مجدد و مدیریت مشارکتی

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مهندسی مجدد و مدیریت مشارکتی در اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی در سال ۱۳۹۲است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالي به تعداد ۲۰۰نفر تشکیل داده است. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان (۱۹۷۸)، برای ۲۰۰ نفر۱۳۲ نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه­گیری تصادفی – طبقه­ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده­ها برای متغیر مهندسی مجدد …

ادامه مطلب..