Tag Archives: هوش عاطفی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی

هوش عاطفی و رفتار شهروندی

چکیده:این پژوهش با هدف “بررسی رابطه بین هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس ابتدايي شهرستان تربت جام” آغاز شده است. از لحاظ ماهیت توصیفی _همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه مورد مطالعه ما شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان تربت جام که بر طبق جدول مورگان حجم نمونه آماری آن ۲۸۰ نفر بوده که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و از …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بين هوش عاطفي با سبک رهبري تحول گرا

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبري تحول گرا در بین مديران دوره ابتدائي شهرستان بجنورد می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران مدارس ابتدایی شهرستان بجنورد به تعداد ۱۱۸ نفرتشکیل داده اند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان (۱۹۷۸)، ۹۰ نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها برای متغیر هوش عاطفی از پرسشنامه «ویزینگر» (۱۹۹۸) …

ادامه مطلب..